Startseite »

Dänemark, Kgs. Lyngby: Auftragsbekanntmachung (2022/S 122-347189)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kgs. Lyngby: Auftragsbekanntmachung (2022/S 122-347189)

28/06/2022

  
S122

Dänemark-Kgs. Lyngby: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 122-347189

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Nationale Identifikationsnummer: 30060946
Postanschrift: Anker Engelunds Vej 1, bygning 101A
Ort: Kgs. Lyngby
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Christian Henriksen
E-Mail: chrhe@dtu.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dtu.dk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-17678

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale for totalrådgivning vedr. DTU Testcentre Høvsøre og Østerild

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder hermed rammeaftale om totalrådgivning for DTU. Baggrunden for rammeaftalerne er, at DTU ønsker stabile og driftssikre samarbejdspartnere med hvilke, der kan fremmes et tillidsskabende samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for DTU’s testcentre for vindmøller: Høvsøre og Østerild. For yderligere information henvises til DTU Vindenergis hjemmeside: https://windenergy.dtu.dk/test-centers

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71530000 Beratung im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK012 Københavns omegn

NUTS-Code: DK041 Vestjylland

NUTS-Code: DK050 Nordjylland

Hauptort der Ausführung:

Ydelserne/rådgivning skal som udgangspunkt leveres hos DTU i 2800 Kgs. Lyngby, men ydelserne/rådgivning vedrører tillige lokaliteter i Jylland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aftalen vedrører teknisk rådgivning og bistand for DTU i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL) udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitekt-virksomheder og i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019 (YBA) udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Der vil være tale om totalrådgivning, herunder ingeniørydelser i forbindelse med bygge-, anlægs- og driftsarbejder af varierende omfang, med fokus på bardunerede master og infrastruktur samt højspændingselnet. Hertil kommer myndighedsbehandling vedr. førnævnte.

Omfanget af totalrådgivning skønnes at udgøre ca. 3-4 mio. ved driftsopgaver. 0,5-1 mio. til BH rådgivning løbende. Derudover kommer honorar ifm. udvidelsesprojekt Høvsøre og Testcenter 3 som forventes at beløb sig til ca. 15-20 mio.

I alt forventes rammeaftalens maximale værdi at beløbe sig til kr. 25 mio.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Kompetencer / Gewichtung: 30

Preis – Gewichtung: 40

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 25 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Ordregiver har mulighed for at forlænge rammeaftalen med op til 24 måneder.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 3

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udbuddet gennemføres som et begrænset EU-udbud efter reglerne i udbudslovens §§ 58-60. DTU vil prækvalificere 3 ansøgere til at afgive tilbud. Hvis der er mere end tre ansøgere, der opfylder mindstekravene vil DTU vælge de 3 bedst egnede til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de 3 bedst egnede til Udbud af rammeaftale for totalrådgivning vedr. DTU Testcentre Høvsøre og Østerild vil ske ud fra en samlet vurdering af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte rammeaftale. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder særligt:

• Ansøgernes erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med tilsvarende bygge- og anlægsarbejder vedrørende bardunerede master, infrastrukturopgaver, etablering af elnet, samt tilhørende myndighedsbehandling.

• Ansøgernes erfaring med projekteringsledelse i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

• Ansøgernes erfaring med byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

• Ansøgernes erfaring med kvalitetsstyringsprocesser, herunder arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

• Ansøgers erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedr. bæredygtighed herunder ressourcegenanvendelse og totaløkonomi.

Ansøger skal i ESPD, del V, oplyse om referenceprojekter, som ordregiver kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til 3. Ansøger må gerne vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I så fald er det tilstrækkeligt at henvise til vedlagte referencebilag i ESPD’ens Del V.

Ansøger må samlet set oplyse om højst 5 referencer under ESPD’ens del V, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Referencerne må højest være 5 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra tidspunktet for gennemførelse af ydelsen, som referencen vedrører. Det bemærkes, at ordregiver herved har fraveget udgangspunkt om maksimalt 3 år af hensyn til ikke at begrænse konkurrencen uhnesigtsmæssigt samt med henblik på at sikre, at SMV’er har adgang til at byde på opgaven.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud skal ansøger opfylde de 3 nedenstående mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav i seneste offentliggjorte regnskab: Nettoomsætning 20 mio. DKK, egenkapital 2 mio. DKK, soliditetsgrad 10 %.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder.

Ansøger skal erklære under ESPD’ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle formåen. Det gælder også selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144.

Det bemærkes, at nøgletallene ikke behøves oplyst i ansøgningen om deltagelse, idet ansøger i stedet i ESPD, del IV, litra a, erklærer, at ansøger lever op til mindstekravene.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud skal ansøger opfylde det nedenstående mindstekrav til ansøgerens erfaring fra de betydeligste leveringer af tilsvarende tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 5 år.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har minimum én (1) reference, der dokumenterer erfaring med teknisk rådgivning vedr. større anlægsmæssige infrastrukturopgaver samt høje bardunerede gittermaster og højspændingsopgaver.

Hver ansøger må aflevere op til fem (5) referencer.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af særskilte referenceblade og udgør samtidig den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

– Navn og kontaktoplysninger på bygherre/kunde

– Opgavens størrelse (areal, kontraktsum ekskl. moms)

– Beskrivelse af opgaven, karakter og kompleksitet, herunder kort om projektet i sin helhed og evt. relevant kontekst, type af byggeri, entrepriseform, ansøgers rolle og ansvar samt omfang af egne ydelser.

– Udførelsesperiode (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, status på opgaven, herunder om og hvornår projektet er afleveret til bygherre).

Hver reference må maksimalt udgøre 2 A4-sider. Beskrivelser i referencer udover ovenstående omfang, vil ikke indgå i udvælgelsen. Der tildeles point fra 1-10, hvor 10 gives til relevante referencer indenfor de sidste 5 år.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Ansøger skal erklære under ESPD’ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den tekniske og faglige formåen. Det gælder også selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle underrådgiveres formåen, kan der maksimum oplyses om i alt fem (5) referencer inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontrakten har ABR 18 som grundlag

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 12/08/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 22/08/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på Dalux via følgende link: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-17678

Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via Dalux.

ESPD udfyldes ved først at downloade ESPD-skabelon (xml-fil) fra udbudsmaterialet på Dalux og efterfølgende indlæse dokumentet under fanen "Mit Tilbud" i Dalux . Herefter kan ESPD udfyldes, underskrives og uploades på Dalux.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internet-Adresse: http://klfu.dk

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internet-Adresse: http://kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 07-08
Ausgabe
07-08.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de