Startseite »

Tschechien, Ostrava: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 235-678551)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Ostrava: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 235-678551)

06/12/2022

  
S235

Tschechien-Ostrava: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 235-678551

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Nationale Identifikationsnummer: 00845451
Postanschrift: Horní 791/3
Ort: Ostrava-Hrabůvka
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 700 30
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
E-Mail: zakazky@ovajih.cz
Telefon: +420 599430330
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ovajih.ostrava.cz/cs
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_143.html

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

VZ 65.22 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě Zábřehu“

Referenznummer der Bekanntmachung: S-JIH/088407/22

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního a stavebního povolení a realizaci akce „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě Zábřehu“. Záměrem tohoto projektu je rozšíření stávajícího parkoviště na ul. Komarovova s propojením do ulice Knejzlíkova vč. řešení odvodnění, veřejného osvětlení a přístupových chodníků. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 390 000.00 CZK

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj

Hauptort der Ausführung:

Ostrava-Jih

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního a stavebního povolení a realizaci akce „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě Zábřehu“. Záměrem tohoto projektu je rozšíření stávajícího parkoviště na ul. Komarovova s propojením do ulice Knejzlíkova vč. řešení odvodnění, veřejného osvětlení a přístupových chodníků. Parkoviště bude stejně jako stávající s povrchem z asfaltobetonu, parkovací místa budou vyznačena vodorovným dopravním značením, stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené budou vyznačena v počtu odpovídajícím vyhl. č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Na stávajícím parkovišti bude odfrézována stará vrstva a položena nová obrusná vrstva asfaltobetonu, obruby budou zvednuty do původní nivelety od sloupu VO po konec parkoviště.

Bude provedeno vymýcení křovin v rozhledech na výjezdu na ul. Knejzlíkovu a v oplocení kolem sousedních domů. Na ul. Knejzlíkova bude položena nová obrusná vrstva komunikace od oplocení domu č.p. 1859 po konec ulice.

Dopravním značením bude časově vymezeno parkování pro zaměstnance ÚMOb Ostrava-Jih. Součástí cenové nabídky je zaměření vymezeného území a provedení sond s prověřením konstrukční vrstvy stávajícího parkoviště a hydrogeologického posudku s provedením vrtu z důvodu zajištění vsakování dešťových vod z nově vzniklé plochy parkoviště.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Nabídková cena v Kč bez DPH (…práce, projektová dokumentace a…), tj. cena celkem v Kč bez DPH (dle čl. IV. odst. 1. závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Gewichtung: 80

Qualitätskriterium – Name: Lhůta realizace v kalendářních dnech od účinnosti smlouvy (…práce, zpracování PD, inženýrská …) tj. součet kalendářních dnů (dle čl. III. odst. 1. závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Výkon autorského dozoru v Kč bez DPH (dle čl. IV. odst. 7. závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) cena za výkon autorského dozoru bude max. do 20 % nabídkové ceny projektové dokumentace / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 80

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 182-515224

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: VZ 65.22

Bezeichnung des Auftrags:

VZ 65.22 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě Zábřehu“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/11/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: NELL PROJEKT s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29209081
Postanschrift: Plesníkova 5559
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 76005
Land: Tschechien
E-Mail: karel.kuchar@nellprojekt.cz
Telefon: +420 606738627

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 300 000.00 CZK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 390 000.00 CZK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

k V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH): nabídková cena 380.000,00 Kč bez DPH, cena za výkon autorského dozoru 10.000,00 Kč bez DPH.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

01/12/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de