Startseite »

Bulgarien, Kubrat: Zusätzliche Angaben (2022/S 189-535824)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Bulgarien, Kubrat: Zusätzliche Angaben (2022/S 189-535824)

30/09/2022

  
S189

Bulgarien-Kubrat: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 189-535824

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 179-505902)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: OBShtINA KUBRAT
Nationale Identifikationsnummer: 000505846
Postanschrift: ul. BORIS I No..1
Ort: gr.Kubrat
NUTS-Code: BG324 Разград / Razgrad
Postleitzahl: 7300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stela Lyubenova
E-Mail: st.emilova@kubrat.org
Telefon: +359 84872020
Fax: +359 84873205
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kubrat.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/5565

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за изграждане на паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

В обхвата на поръчката се включва изготвяне на технически проект, композиране и моделиране в мащаб 1:1 на фигурална композиция в нетраен материал, и упражняване на авторски надзор за изграждане на паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат“

Дейностите, които ще се извършат по време на изпълнението на поръчката са:

-Дейност 1: Изготвяне  на  технически  проект, включващ минимум следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „Вертикална планировка и озеленяване“, „Ел. инсталации за художествено осветление“, „План за безопасност и здраве“ и  „Сметна документация“.

Композирането и моделирането в мащаб 1:1 на фигуралната композиция в нетраен материал се извършва от изпълнителя след получаване на Становище на Министъра на културата, издадено след разглеждане на проекта от СЕСИИ.

-Дейност 2: Упражняване на авторски надзор.

Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в Приложение № 1–Техническа спецификация, част от документацията по настоящата обществена поръчка.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/09/2022

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 179-505902

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.2.7)

Anstatt:

150

muss es heißen:

180

Abschnitt Nummer: III.1.3)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Списък и кратко описание на критериите за подбор

Anstatt:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците.

muss es heißen:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) проектантска дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „проектантска дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане на паметник.

Възложителят не поставя изискване за обем.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“, с посочване и описание на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите – (предмет на дейността), стойност, дата и получател.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Доказване:

При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Abschnitt Nummer: III.1.3)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)

Anstatt:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците.

muss es heißen:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) проектантска дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „проектантска дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане на паметник.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата

Anstatt:

Tag: 17/10/2022

muss es heißen:

Tag: 01/11/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.6)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата

Anstatt:

Tag: 15/04/2023

muss es heißen:

Tag: 30/04/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.7)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата

Anstatt:

Tag: 18/10/2022

muss es heißen:

Tag: 02/11/2022

Abschnitt Nummer: VI.3)

Anstatt:

1. Изисквания към личното състояние на участниците: За участ. следва да не са налице осн. за отстраняване чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1,3 и 5 от ЗОП. Освен на основанията по чл.54,ал.1 и 55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП, възл. отстранява:

1.1.участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. усл., посочено в обявлението за ОП или в док.;

1.2.участ., който е представил оферта, която не отговаря на: а)предварително обявените усл. за изпълнение на поръчката; б)правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към чл.115 от ЗОП;

1.3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

1.4.участници,които са свързани лица;

1.5.участник,подал оф., която не отговаря на усл. за представяне, включително за форма,начин,срок и валидност;

1.6.лице,което е нарушило забрана по чл.101,ал.9 или ал.10 от ЗОП.

2. Др. специф. нац. осн. за отстраняване са:-осъждания за престъпления по чл.194–208; чл.213а–217; чл.219–252; чл.254а–255а и чл.256-260 НК;-нарушения по чл.61,ал.1;чл.62,ал.1 или 3; чл.63,ал.1 или 2; чл.228, ал. 3 от КТ;-нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;-наличие на свързаност по см. на § 2,т. 44 от ДР на ЗОП м/у участници в конкретната процедура;-обстоятелства по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;-обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55,ал.1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл.56, ал.2 е преценил,че предприетите мерки не са достатъчни,за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.

3.Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

4.При участие на обединение, което не е самост. ЮЛ,тогава участникът сл.да представи копие от документ,от който да е видно правното осн. за създаване на обедин.,както и сл. инф. във връзка с конкр. общ. поръчка:правата и задълж. на участниците в обедин.;уговаряне на солидарна отгов. на лицата–участници в обединението,за задълженията по договора за ОП;дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възлож. не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.

5. Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в настоящата процедура, в случай че представи техническо предложение, което не включва минималните изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на техническите спецификации и/или документацията за участие.

6.В случай че участник предложи срок за изготвяне на технически проект по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни и/или участник предложи срок за представяне на фигурална композиция в нетраен материал в мащаб 1:1 по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни ще бъде отстранен от участие.

7.Оферти, надхвърлящи посочената максимална обща стойност и/или една и/или няколко от стойностите по отделните пера – изготвяне на технически проект, фигурална композиция в нетраен материал и авторски надзор на настоящата поръчка, ще бъдат отстранени, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

muss es heißen:

1. Изисквания към личното състояние на участниците: За участ. следва да не са налице осн. за отстраняване чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1,3 и 5 от ЗОП. Освен на основанията по чл.54,ал.1 и 55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП, възл. отстранява:

1.1.участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. усл., посочено в обявлението за ОП или в док.;

1.2.участ., който е представил оферта, която не отговаря на: а)предварително обявените усл. за изпълнение на поръчката; б)правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към чл.115 от ЗОП;

1.3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

1.4.участници,които са свързани лица;

1.5.участник,подал оф., която не отговаря на усл. за представяне, включително за форма,начин,срок и валидност;

1.6.лице,което е нарушило забрана по чл.101,ал.9 или ал.10 от ЗОП.

2. Др. специф. нац. осн. за отстраняване са:-осъждания за престъпления по чл.194–208; чл.213а–217; чл.219–252; чл.254а–255а и чл.256-260 НК;-нарушения по чл.61,ал.1;чл.62,ал.1 или 3; чл.63,ал.1 или 2; чл.228, ал. 3 от КТ;-нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;-наличие на свързаност по см. на § 2,т. 44 от ДР на ЗОП м/у участници в конкретната процедура;-обстоятелства по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;-обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55,ал.1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл.56, ал.2 е преценил,че предприетите мерки не са достатъчни,за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.

3.Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

4.При участие на обединение, което не е самост. ЮЛ,тогава участникът сл.да представи копие от документ,от който да е видно правното осн. за създаване на обедин.,както и сл. инф. във връзка с конкр. общ. поръчка:правата и задълж. на участниците в обедин.;уговаряне на солидарна отгов. на лицата–участници в обединението,за задълженията по договора за ОП;дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възлож. не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.

5. Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в настоящата процедура, в случай че представи техническо предложение, което не включва минималните изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на техническите спецификации и/или документацията за участие.

6.В случай че участник предложи срок за изготвяне на технически проект по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни и/или участник предложи срок за представяне на фигурална композиция в нетраен материал в мащаб 1:1 по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни ще бъде отстранен от участие.

7.Оферти, надхвърлящи посочената максимална обща стойност и/или една и/или няколко от стойностите по отделните пера – изготвяне на технически проект, фигурална композиция в нетраен материал и авторски надзор на настоящата поръчка, ще бъдат отстранени, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Възложителят, по собствена инициатива прави промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка и в Приложение № 2 – проект на договор.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de