Startseite »

Tschechien, Hradec Králové: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 184-521641)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Hradec Králové: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 184-521641)

23/09/2022

  
S184

Tschechien-Hradec Králové: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 184-521641

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Královéhradecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70889546
Postanschrift: Pivovarské náměstí 1245/2
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 50003
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Lucie Jasinková
E-Mail: ljasinkova@kr-kralovehradecky.cz
Telefon: +420 702248893
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Chráněné bydlení Hradec Králové (ul. Prokopa Holého) DUR+DSP, DPS, DBP, AD

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71251000 Dienstleistungen von Architekturbüros und Bauabnahme

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj

Hauptort der Ausführung:

Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování souboru projektových dokumentací vymezeného dále v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávacích podmínek), kde výsledných stupněm bude dokumentace bouracích prací (DBP), projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a projektová dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení)a dále výkon související inženýrské činnosti, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 30

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Předmět veřejné zakázky je součástí projektu, u kterého se předpokládá financování z Integrovaného regionálního operačního programu 2 (IROP 2).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 211-555844

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: Dodatek c. 2

Bezeichnung des Auftrags:

Chráněné bydlení Hradec Králové (ul. Prokopa Holého) DUR+DSP, DPS, DBP, AD

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

27/10/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: KAVA, spol.s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48029556
Postanschrift: Pod novým lesem 76/49
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 16200
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 629 000.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dne 23. 12. 2021 byl uzavřen dodatek č. 1. Změna spočívala ve vypuštění části předmětu plnění dle čl. 5 odst. 1 smlouvy o dílo – zpracování dokumentace bouracích prací (DBP) včetně soupisu stavební prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to z důvodu vyjádření Stavebního úřadu Magistrátu města Hradec Králové, že zpracování DBP nebude v rámci předmětného díla Stavebním úřadem vyžadováno. Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

– vícepráce 0,- Kč bez DPH

– méněpráce – 25 000,- Kč bez DPH

Celková smluvní cena se tedy snižuje o 25 000 Kč bez DPH. Změna má dopad rovněž do termínů realizace, je vypuštěn původní termín A. Předání DBP, včetně povolení (souhlasu) s odstraněním stavby: do 4 týdnů od zaslané výzvy objednatele k zahájení plnění.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/09/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj

Hauptort der Ausführung:

Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování souboru projektových dokumentací vymezeného dále v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávacích podmínek), kde výsledných stupněm bude dokumentace bouracích prací (DBP), projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a projektová dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení)a dále výkon související inženýrské činnosti, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 32

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 48 000.00 CZK

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: KAVA, spol.s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48029556
Postanschrift: Pod novým lesem 76/49
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 16200
Land: Tschechien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Předmětem změn sledovaných dodatkem č. 2 je požadavek uživatele objektu (odbor sociálních věcí Královéhradeckého kraje) na zapracování dodatečných požadavků do projektové dokumentace, které se týkají úpravy dispozičního řešení s dopady na stavebně konstrukční řešení a projekty profesí, blíže popsaných ve změnovém listu č. 01, který je přílohou dodatku č. 2.

Jedná se tedy o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a stává se přílohou SOD. Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku, avšak jsou nezbytné, přičemž nemění celkovou povahu zakázky. Dodatek je uzavírán v návaznosti na okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat. Dochází mj. k změně termínu díla a ceny díla. Celková cena se tedy zvyšuje o 48 000,- Kč bez DPH.

V souvislosti se změnou výše popsanou se prodlužuje termín pro předání DPS a PD interiérů a vybavení o 8 týdnů oproti původnímu termínu.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ.

(ZL č.1)

vícepráce: + 48 000,- Kč bez DPH

méněpráce: – 0,- Kč bez DPH

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 604 000.00 CZK

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 652 000.00 CZK

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de