Startseite »

Tschechien, České Budějovice: Results of design contests (2022/S 156-448396)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, České Budějovice: Results of design contests (2022/S 156-448396)

16/08/2022

  
S156

Tschechien-České Budějovice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 156-448396

Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Statutární město České Budějovice
Nationale Identifikationsnummer: 00244732
Postanschrift: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 37001
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Kamila Kulhánková
E-Mail: senovaznenamesti@havelpartners.cz
Telefon: +420 734437881
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.c-budejovice.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Referenznummer der Bekanntmachung: 21151

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem Soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem "kulturního okrsku" kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. Senovážné náměstí navíc výrazným způsobem ovlivňuje užívání a vnímání širšího území centra na jih od historického jádra města České Budějovice: – je umístěné na hranici bývalého hradebního okruhu a urbanisticky spojuje historické centrum s předměstím, – je významným dopravním uzlem, kde se napojuje městský okruh a obsluha MHD na centrum města, – je obklopeno řadou významných veřejných i soukromých staveb, které slouží především kultuře a školství, – je významným krajinným prvkem, který v širším kontextu navazuje na park Na Sadech a na nábřeží Malše. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potencionálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21. století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit. Záměr úpravy náměstí navazuje na schválený Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027, opatření C.2.2 a C.2.3 a platný Územní plán města. Účelem a posláním Soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu Soutěže, které splní požadavky Zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v jejích přílohách a vybrat účastníky, s nimiž bude v Zadávacím řízení navazujícím na Soutěž v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ Zadavatel jednat o zadání Následné zakázky. Zadavatel má v úmyslu v návaznosti na Soutěž zadat v JŘBU Následnou zakázku, jejímž předmětem bude zpracování následujících výkonových fází služeb při zpracování projektové dokumentace ve vztahu k projektové části Soutěže (s výjimkou FS2) v souladu se Standardy služeb architekta ČKA: FS 1 Příprava projektu, FS 2 Dopracování soutěžního návrhu v rozsahu projektové i ideové části (zhotovení architektonické studie), FS 3 Projekt pro umístění stavby, FS 4 Projekt pro povolení stavby, FS 5 Projekt pro provádění stavby, FS 6 Soupis prací a dodávek, FS 7 Autorský dozor. Soutěž o návrh je vyhlašována jako dvoufázová, užší, architektonicko-urbanistická. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 450.000.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Nichtoffen

IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritériem pro hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže je celková kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „celková kvalita soutěžního návrhu“ byly soutěžní návrhy v 1. fázi Soutěže hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, dopravního a krajinářského řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, a míry naplnění Soutěžního zadání. Kritériem pro hodnocení soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže je celková kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „celková kvalita soutěžního návrhu“ byly soutěžní návrhy v 2. fázi Soutěže hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, dopravního a krajinářského řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, míry naplnění Soutěžního zadání a ekonomické přiměřenosti předkládaného řešení. Míru naplnění hodnotícího kritéria, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, u jednotlivých soutěžních návrhů porota hodnotila na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v diskreci poroty a účastníci Soutěže podáním soutěžního návrhu s tímto způsobem hodnocení soutěžních návrhů vyjádřili svůj souhlas.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 206-539237

Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse

Der Wettbewerb endete ohne Vergabe: nein

V.3)Zuschlag und Preise
V.3.1)Datum der Entscheidung des Preisgerichts:

24/06/2022

V.3.2)Angaben zu den Teilnehmern

Anzahl der in Erwägung gezogenen Teilnehmer: 8

Anzahl der beteiligten KMU: 8

Anzahl der ausländischen Teilnehmer: 1

V.3.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs

Offizielle Bezeichnung: Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 28490771
Postanschrift: Cukrovarnická 46
Ort: Praha 6 – Střešovice
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 16200
Land: Tschechien

Der Gewinner ist ein KMU: ja

V.3.4)Höhe der Preise

Höhe der vergebenen Preise ohne MwSt.: 3 000 000.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Soutěž byla vyhlášena jako užší, dvoufázová. Ve lhůtě pro podání žádostí o účast bylo podáno 30 žádostí o účast. Na základě posouzení portfolií porota rozhodla o výběru 8 portfolií – účastníci, kteří tato portfolia v soutěži podali, byli zadavatelem vyzváni k podání soutěžního návrhu v 1. fázi soutěže. Ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže bylo podáno 8 soutěžních návrhů, tj. všichni vyzvaní účastníci své soutěžní návrhy podali. V návaznosti na stanovisko soutěžní poroty vyzval zadavatel 3 účastníky k předložení soutěžního návrhu do 2. fáze soutěže. Na základě hodnocení soutěžních návrhů bylo porotou rozhodnuto o ocenění níže uvedených soutěžních návrhů: 1. místo v soutěži: Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o., Cukrovarnická 46,162 00, Praha 6 – Střešovice, IČO: 284 90 771 (autor: Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur); 2. místo v soutěži: Atelier 111 architekti s.r.o., U Studánky 123/18, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČO: 276 48 788 (autoři: Ing.arch. Jiří Weinzettl, Ing.arch. Barbora Weinzettlová, Ing.arch. Miroslava Šešulková, Ing.arch. Ondřej Havlín, Ing. Jan Makovička, Ing. Michaela Zudová, Ing. Dina Ziková, Bc. Anastázie Zemanová); 3. místo v soutěži: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČO: 271 18 436 (autoři: Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Ondřej Hart, Ing. arch. Diana Lučková, Ing. arch. Thu Huong Phamová).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md Sonderheft 2
Ausgabe
Sonderheft 2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de