Startseite »

Polen, Olsztyn: Auftragsbekanntmachung (2022/S 227-652239)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Olsztyn: Auftragsbekanntmachung (2022/S 227-652239)

24/11/2022

  
S227

Polen-Olsztyn: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 227-652239

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Sp. z o.o.
Postanschrift: Dąbrowszczaków 21 lok. 430
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 10-542
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Ciesielska – Jasińska
E-Mail: pzpkancelaria@gmail.com
Telefon: +48 721023779
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://simkznpolnoc.pl/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka z o.o.

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie.

Referenznummer der Bekanntmachung: SIMKZN/NzO.153.2/2022/2

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymagań (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2a do niniejszego OPiW zamieszczonego na platformie przetargowej zamawiącego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71314000 Dienstleistungen im Energiebereich

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

Hauptort der Ausführung:

województwo warmińsko mazurskie, powiat kętrzyński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymagań (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2a do niniejszego OPiW.

2. Zamawiający określa następujące potrzeby i cechy charakterystyczne usługi, stanowiące przedmiot zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

Kompletną dokumentację projektową.

Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne usługi, stanowiące przedmiot zamówienia zawiera również załącznik nr 2 do OPiW, koncepcja architektoniczna stanowiąca załącznik nr 2a oraz założenia programowe SBC, stanowiące załącznik nr 2b.

3. Negocjacjom nie podlega zakres opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, która musi być opracowana na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego, jako głównego załącznika Opisu przedmiotu zamówienia oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Zamawiający wymaga również opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej podział na etapy: Etap I – Budynek nr 1 oraz Etap II – Budynek nr 2, wraz z przynależną częścią garaży podziemnych i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

5. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Skrócenie terminu wykonania Etapu I / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 7

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi, każda polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej mieszkań nie mniejszej niż 900 m2.

Każda z dokumentacji winna być wykonana należycie, zakończona i rozliczona z Zamawiającym, co Wykonawca jest w stanie potwierdzić referencjami bądź innym dokumentem.

2.Ponadto Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane;

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane;

c) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane;

d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki umowy podlegają prawu polskiemu.

2. Zamówienie udzielane jest w procedurze negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z ustawą Pzp.

3. Szczegółowe wstępne zapisy umowne zakłada załączony do OPiW projekt umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 19/12/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 22/12/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z art. 153 pkt. 2) ustawy Pzp

2. Pełna nazwa zadania to: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiajacego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie”.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Zamawiający wymaga wraz ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu środków podmiotowych wymienionych w rozdziale XI Opisu Potrzeb i Wymagań zamieszczonych na platformie przetargowej.

5. Wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawców winny być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 01-02
Ausgabe
01-02.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de