Startseite »

Polen, Katowice: Auftragsbekanntmachung (2022/S 233-667953)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Katowice: Auftragsbekanntmachung (2022/S 233-667953)

02/12/2022

  
S233

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 233-667953

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Nationale Identifikationsnummer: 276303005
Postanschrift: UL. LECHICKA 24
Ort: KATOWICE
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-609
Land: Polen
Kontaktstelle(n): MAGDALENA MARCINIAK
E-Mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Telefon: +48 327819211
Fax: +48 327819200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.katowice.pl

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.katowice.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1”.

Referenznummer der Bekanntmachung: WI-K/PN/221114/2

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie obejmuje swym zakresem:

a) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z obowiązującego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej;

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22 Śląskie

Hauptort der Ausführung:

DROGA WOJEWÓDZKA 928

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie obejmuje swym zakresem:

a) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z obowiązującego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej;

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: TERMIN WERYFIKACJI DOKUMENTÓW / Gewichtung: 20.00

Qualitätskriterium – Name: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ INŻYNIERA KONTRAKTU / Gewichtung: 10.00

Qualitätskriterium – Name: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU ROBÓT DROGOWYCH / Gewichtung: 10.00

Preis – Gewichtung: 60.00

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 40

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium do postępowania zgodnie z zapisami pkt. 25 SWZ. Kwota wymagana to:

90 000,00 zł.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP – szczegóły pkt. 29 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż: 2 500 000,00 zł

W przypadku podania sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

4.a Wykonawcy

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta (nadzoru inwestorskiego) nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 5,0 km w ramach której wybudowano lub przebudowano co najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi min. 2 500 000,00 zł brutto, usługa winna być zakończona.w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.

4.a.a.w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b.w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość usług na załączniku nr 6 do SWZ.

4.a.c.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

4.bOsób

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

1.1 OSOBA – INŻYNIER KONTRAKTU:

2.1 OSOBA – GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH

3.1 OSOBA – INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH

4.1 OSOBA – INSPEKTOR NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH

5.1 OSOBA – INŻYNIER DS. MATERIAŁOWYCH –TECHNOLOG

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uwaga‼!

Zamawiający wskazuje, że uzna doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu/kierownika budowy/kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego, wyłącznie w okresie realizacji robót budowlanych. Przez okres realizacji robót budowlanych należy rozumieć wybrany okres od rozpoczęcia robót budowlanych, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, poprzez prowadzenie robót, do czasu zakończenia robót, potwierdzonego protokołem odbioru. Zamawiający nie uzna doświadczenia ww. osób w okresie gwarancyjnym danego zadania oraz w przypadku realizacji projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj – w okresie przygotowania dokumentacji projektowej.

Wykazane okresy doświadczenia dla personelu, Zamawiający będzie wyliczał od dnia rozpoczęcia, licząc pełne miesiące. Pozostałe dni będą sumowane i za pełne miesiące zostaną przyjęte okresy 30 dniowe. Dni wykraczające poza wielokrotność 30 zostaną pominięte.

Przykładowo:

1. Okres od 20.02.2015r. do 30.05.2016 – 15 miesięcy i 11 dni

2. Okres od 2.09.2017r. do 30.10.2018 – 11 miesięcy i 29 dni

Łącznie uznano – 26 miesięcy i 40 dni, co łącznie daje 27 miesięcy

Okresy doświadczenia zachodzące na siebie zostaną pominięte.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.

4.c. Zgodnie z art. 116 ust. PZP, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, Zamawiający nie podaje wszystkich szczegółów – wszystko opisano w pkt. 8 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja i jej warunki określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy w warunkach umownych – załącznik nr 10 do SWZ

Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 4,5% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto) – pkt. 26 SWZ

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek – § 4a Projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 10 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 10/01/2023

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/04/2023

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 10/01/2023

Ortszeit: 09:30

Ort:

otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniportalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Po stronie Zamawiającego – Komisja Przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę stanowi:

a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ

b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

c) Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1 do SWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2A.

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Zamawiający informuje, że w dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko Sekcję . Pozostała część JEDZ zgodnie z wymaganymi danymi.

W przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców nie będącymi podmiotami udostępniającymi zasoby, Zamawiający nie żąda złożenia odrębnego dokumentu JEDZ dla tych podwykonawców.

e) Wadium.

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 4 do SWZ.

g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg druku załącznika 5 – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.

h) Oświadczenie wykonawcy na lub wg druku załącznika 3A.

i) Formularze dotyczące kryterium oceny ofert – wzór załącznika 2B, 2C.

2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SWZ i oznaczeniem w dokumencie JEDZ.

4. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SWZ w zakresie składania dokumentów i oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można wpisać do treści ogłoszenia.

5. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. – „Instrukcji użytkownika”) dostępnego tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl

6. Klauzula informacyjna z art. 47 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

a)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;

b)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 12
Ausgabe
12.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de