Startseite »

Dänemark, Kastrup: Auftragsbekanntmachung (2022/S 187-529496)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kastrup: Auftragsbekanntmachung (2022/S 187-529496)

28/09/2022

  
S187

Dänemark-Kastrup: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 187-529496

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Boligorganisationen Tårnbyhuse
Nationale Identifikationsnummer: 25980727
Postanschrift: Amager Landevej 30 1
Ort: Kastrup
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2770
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Melanie Palsgaard Andersen
E-Mail: mp@mowe.dk
Telefon: +45 51334080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://taarnbyhuse.dk/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.iprojekt.dk/link/rammeaftalefortekniskraadgivning

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Almen boligorganisation

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale for teknisk rådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at finde en teknisk rådgiver, der vil kunne yde rådgivning i forbindelse med diverse projekter ved Boligorganisationen Tårnbyhuses ejendomme og lejemål. Projekterne vil typisk have karakter af renovering, mindre ombygning samt nybyggeri. Boligorganisationen Tårnbyhuse vil i den forbindelse have behov for både totalrådgivning, arkitektrådgivning, ingeniørrådgivning og bygherrerådgivning.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 150 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK Danmark

NUTS-Code: DK012 Københavns omegn

Hauptort der Ausführung:

Amagerlandevej 30, 1., 2770 Kastrup

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Tilbudsgivers organisation / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Opgaveløsning / Gewichtung: 30

Preis – Gewichtung: 40

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 150 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Tårnbyhuse vil prækvalificere fem ansøgere til at deltage i tilbudsgivningen. Hvis der er mere end fem ansøgere, der opfylder mindstekravene, vil Tårnbyhuse på grundlag af referencer vælge de fem bedst egnede til at deltage i tilbudsfasen.

Ansøgeren kan i sin ansøgning oplyse om referenceprojekter, som Tårnbyhuse kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til fem. Hver ansøgning må samlet set indeholde højst fem referencer. Vedlægger en ansøger mere end fem referencer, vil Tårnbyhuse kunse på de første fem referencer. Tårnbyhuse vil desuden kun lægge vægt på referencer fra andre virksomheder, som ansøgeren støtter sig på, hvis og i det omfang rådgiveren selv har afleveret færre end fem referencer. Ansøger kan benytte bilaget ”Referenceskema til PQ-ansøgningen”, men det er ikke et krav. Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument, men i så fald må hver reference kun fylde én A4-side med letlæselig skrift. Det skal tydeligt fremgå, hvilken virksomhed der besidder referencen. Fylder beskrivelsen af referencen mere end én A4-side, vil kun den første A4-side indgå i evalueringen af ansøgningen.Følgende oplysninger bør angives for hvert referenceprojekt: 1) Bygherrens navn og kontaktperson 2) Udførelsestidspunkt samt tidspunkt for aflevering af opgaven 3) Entrepriseform, 4) Etageareal inkl. kælder, 5) Projekt-/entreprisesum ekskl. moms, 6)Kort beskrivelse af, hvilke konkrete roller og opgaverrådgiver eller dennes underrådgivere varetog under projektet med angivelse af.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af referencerne. .Ansøger vælger frit, hvilke referencer der vedlægges til brug for udvælgelsen, men der må i alt maksimalt vedlægges 5 referencer inkl. de op til 2 referencer, der er vedlagt til opfyldelse af mindstekravene. Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte rammeaftale blive bedømt, og i den forbindelse vil Tårnbyhuse lægge særligt vægt på:

i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med to-talrådgivning for almene boligorganisationer (Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab 2018 afsnit 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, pkt. 9.21, pkt. 9.44 og pkt. 9.60/Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Planlægning 2012 afsnit 2, 3, 4, 5 og pkt. 8.43, 8.48 og 8.53).

i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med rådgivning inden for bæredygtighed i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab 2018 pkt. 9.31, 9.32 og 9.33 og/eller Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Planlægning 2012 pkt. 8.30, 8.21 og 8.32.

i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med rådgivning af almene boligorganisationer i byggeriets udførelsesfase, herunder, byggeledelse, fagtilsyn, risikostyring og håndtering af skema C (Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Landskab 2018 afsnit 7 og 8, 9.12 og 9.13 og/eller Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Planlægning 2012 afsnit 4, 8.14 og 8.50).

i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med den beboerdemokratiske proces i renoveringsprojekter for almene boligorganisationer. Projekter med genhusning vurderes særligt positivt.

i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med håndtering af processen i støttede projekter. Hvoraf helhedsplaner vurderes særligt positivt, herunder rådgiverens erfaring med at bidrage til dialogen omkring Landsbyggefondens finansieringsskitse og økonomistyring fra skema A, B og C, kommunale myndigheder, behandling af skema A, B og C, forberedelse af helhedsplan og BOSSINF, samt ustøttede forbedringsarbejder.

I hvor høj grad referencerne viser erfaring med IKT i byggeriet (Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Landskab 2018 pkt. 9.1-9.10). Der er vedlagt som 4.2. Kravspecifikation til Bygnings Informations Modeller. Er en reference ikke afsluttet (dvs. at det samlede byggeri ikke er afleveret iht. AB 18 § 45, AB 92/ABT93 § 28 eller ABT 18 § 43), kan det få betydning for evalueringen, at den fulde erfaring ikke er tilgået ansøgeren.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Følgende frivillige udelukkelsesgrund anvendes:

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at kunne komme i betragtning skal ansøgeren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og

soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

– Nettoomsætning: 10.000.000

– Egenkapital: 2.000.000

– Soliditetsgrad: 15 %

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, skal ansøger opfylde mindstekrav a) og b):

a) Minimum 1 reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning ved støttet renovering (f.eks. en helhedsplan) af almene boliger (ungdoms-, familie-og senior-/ældreboliger/pleje-boliger) udført i hovedentreprise, storentreprise og/eller fagentreprise med en entreprisesum på minimum 100 mio. DKK ekskl. moms og hvor der har været genhusning af beboere. Det samlede byggeri skal være afleveret iht. AB 18 § 45, AB 92/ABT93 § 28 eller ABT 18 § 43.Der må gerne indgå nybyggeri i referencen.

b) Minimum 1 reference, der dokumenterer erfaring med rådgivning i forbindelse med alment nybyggeri (ungdoms-, familie-og senior-/ældreboliger/plejeboliger) til udførelse i totalentreprise, hovedentreprise, storentreprise og/eller fagentreprise med en entreprisesum for nybyggeriet på minimum 50 mio. DKK ekskl. moms. Der skal være gennemført en aflevering iht. AB 18 § 45, AB 92/ABT93 § 28 eller ABT 18 § 43. Kravet om aflevering kan for denne reference opfyldes ved etapevis delaflevering. Hvis ansøgeren ikke selv opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på andre virksomheder. Referenceprojekterne må højest være 5 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra gennemført aflevering af byggeriet. Ansøger kan benytte bilaget ”Referenceskema til PQ-ansøgningen”, men det er ikke et krav. Samme reference kan godt opfylde begge mindstekrav.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

ABR 18 med tilføjelser og fravigelser

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 25/10/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 01/11/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Boliggårdens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de