Startseite »

Dänemark, Grenaa: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 016-038663)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Grenaa: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 016-038663)

24/01/2022

  
S16

Dänemark-Grenaa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 016-038663

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Norddjurs Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189986
Postanschrift: Torvet 3
Ort: Grenaa
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8500
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Elisabeth Hansen
E-Mail: ELHA@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593303
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.norddjurs.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning vedrørende Norddjurs Kommunes ældreboligplan

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/22827

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører indkøb af totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af i alt 73 nye plejeboliger i Auning og Grenaa samt renovering af eksisterende dag- og aktivitetscenter, Møllehjemmet, i Auning.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 10 447 500.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Norddjurs Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører indkøb af totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af i alt 73 nye plejeboliger i Auning og Grenaa samt renovering af eksisterende dag- og aktivitetscenter, Møllehjemmet, i Auning.

Udbuddet opdeles i tre (3) opgaver:

Opgave 1:

– Nyt plejecenter med 40 plejeboliger, heraf 2 ægtefælleboliger samt 600 m2 serviceareal. Plejecentret skal projekteres og placeres på grunden således, at det vil være muligt at opføre yderligere minimum 20 nye plejeboliger og minimum 150 m2 serviceareal i tilknytning til de 40 boliger og servicearealer.

Opgave 2:

– Renovering af nuværende dag-/ aktivitetscenter på Elme Allé 6 i Auning. Lokalerne skal efter renoveringen indgå som en del af et senhjerneskadecenter.

Opgave 3:

– Nyt demenscenter med 30 plejeboliger til beboere med demens samt 400 m2 serviceareal. Demenscentret skal projekteres og placeres på grunden således, at det vil være muligt at opføre yderligere minimum 24 nye plejeboliger og minimum 150 m2 serviceareal i tilknytning til de 30 boliger og servicearealer.

– 3 nye plejeboliger til ægtepar i tilknytning til det eksisterende Plejecenter Fuglsanggården.

Yderligere beskrivelse af opgaverne samt budgetrammer for hver opgave fremgår af projektbeskrivelserne og ydelsesbeskrivelserne.

Totalrådgivers ydelser består primært i ingeniør- og arkitektrådgivning. Ydelserne omfatter blandt andet udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag. Totalrådgiveren skal desuden udarbejde myndighedsprojekt og udbudsprojekt, herunder gennemføre EU-udbud for fagentrepriserne og forestå koordinering heraf. Totalrådgiveren skal endvidere forestå bl.a. udførelsesprojektering, projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, IKT-ledelse og IKT i byggeri. Totalrådgiveren vil ligeledes skulle bistå med ydelser i forbindelse med brugsfasen, herunder kvalitetssikring af dokumentation, afleveringsforretning samt 1 års og 5 års gennemgang. Det fulde omfang af totalrådgivers ydelser fremgår af de to ydelsesbeskrivelser vedlagt udbuddet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation / Gewichtung: 25

Qualitätskriterium – Name: Proces / Gewichtung: 25

Preis – Gewichtung: 50

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 123-326093

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

18/01/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Cubo Arkitekter A/S
Nationale Identifikationsnummer: 15659386
Postanschrift: Frederiksgade 72 B
Ort: Aarhus C
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
E-Mail: chl@cubo.dk

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 000 000.00 DKK

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 447 500.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal tilbudsgiver i ESPD dokumentet svare på en række udelukkelsesgrunde og egnethedsbeskrivelser. En tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbuddet, såfremt denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Derudover udelukkes en tilbudsgiver fra deltagelse, såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Dog ikke hvis tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation, for at den pågældende er pålidelig jf. udbudslovens § 138. Ordregiver gør opmærksom på, at ordregiver alene vil udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt, forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 finder derfor ikke anvendelse. Inden underretning om tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som jf. Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD’et. Ordregiver har ret til på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen at indhente dokumentation, hvor det er nødvendigt for at udbuddet gennemføres korrekt. Indhentning af denne dokumentation er ikke underretning om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPD’et. Følgende vil være tilstrækkeligt som dokumentation: – Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra Tilbudsfristen. – Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Oplysninger om økonomiske nøgletal kan dokumenteres gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers egenkapital og samlede omsætning, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Oplysninger om Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring kan dokumenteres ved fremlæggelse af en gældende forsikringsaftale og forsikringspolice eller ved fremsendelse af erklæring fra det relevante forsikringsselskab. – Teknisk eller faglig formåen: Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Såfremt en Sammenslutning søger om prækvalifikation skal dette oplyses i ESPD’et. Samtlige deltagere i Sammenslutningen, skal udfylde et særskilt og for den enkelte deltager i sammenslutningen individuelt ESPD i overensstemmelse med nærværende prækvalifikationsbetingelser. I forbindelse med den endelige dokumentation, skal Sammenslutningen være opmærksom på at vedlægge en erklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Det skal i ESPD’et angives hvilken af Sammenslutningens deltagere, der med bindende virkning kan indgå kontrakt med Ordregiver. Desuden skal de enkelte deltageres ydelser/roller i sammenslutningen angives i ESPD’et. Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltageres ydelser/roller i udbuddet angives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Ordregiver opfordrer ansøger til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt, såfremt der er tvivl om forståelsen af indholdet i de til udbuddet hørende dokumenter.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) § 7, stk. 2, nr. 1.

Ligeledes følger det af lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4: Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/01/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 4
Ausgabe
4.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de