Startseite »

Dänemark, Kopenhagen: Auftragsbekanntmachung (2022/S 193-545707)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Kopenhagen: Auftragsbekanntmachung (2022/S 193-545707)

06/10/2022

  
S193

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 193-545707

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Boligselskabet Nordkysten
Nationale Identifikationsnummer: 18443481
Postanschrift: Havneholmen 21
Ort: København V
NUTS-Code: DK013 Nordsjælland
Postleitzahl: 1561
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lis Strunge
E-Mail: lsa@emcon.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bdk.dk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.byggeprojekt.dk/public/1855-124-005-B_Renovering_Svinget_

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgiverudbud vedrørende renovering af facade og vinduer, installationer, kloak og ventilationsforhold for Svinget 20-52, 3060 Espergærde

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering af facade og vinduer, installationer, kloak og ventilationsforhold.

Opgaven er godkendt i beboerdemokratiet og omfatter:

– Efterisolering af facader, gavle og lette facader.

– Udskiftning af alle vinduer og altandøre.

– Nedtagning af forsatsvægge i lejligheder.

– Udskiftning af faldstammer og vandinstallationer.

– Etablering af mekanisk ventilation fra lejligheder.

– Renovering af udvendige kældertrapper.

– Etablering af ventilation fra kælder og udbedring af isolering mellem krybekælder og beboelse.

– Renovering af hele kloaksystemet.

– Etablering af LAR inkl. terrænregulering.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK013 Nordsjælland

Hauptort der Ausführung:

Svinget 20-52,

3060 Espergærde

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, AMK P og B, tilsyn, byggeledelse, beboerkoordinering, aflevering og 1. års gennemgang.

Rådgivningen tager udgangspunkt i hovedentreprise med mindst 5 bydende, med baggrund i EU-udbud med prækvalifikation.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er gældende i dette udbud, jf. udbudslovens §§ 135 – 136. Herudover finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 2 anvendelse. Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af disse udelukkelsesgrunde og ansøgeren ikke efterfølgende dokumenterer sin pålidelighed i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Løsningsforslag / Gewichtung: 25

Qualitätskriterium – Name: Organisation og kompetencer / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 35

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 31

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

På udbudstidspunktet er tidsplanen baseret på et skøn, men kan blive reguleret grundet projekt- og myndighedsmæssige forhold, som ikke er kendt d.d.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvis mere end 5 ansøgere vurderes egnede, vil Bygherre foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens referencer for større renoveringer af alment byggeri af sammenlignelig størrelse eller større både arealmæssigt og økonomisk samt med et sammenligneligt antal boliger.

Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad, referencerne viser erfaring med følgende:

– Totalrådgivning, hvor ansøgeren varetager rollen

– Ny ventilation, i eksisterende byggeri

– Udvendig efterisolering af facader, hvor efterisolering af tilsvarende byggeri vægter højere

– Omlægning til lokal afledning af regnvand i eksisterende byggerier

– Beboede lejligheder uden genhusning.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Gennemsnitlig soliditetsgrad på 15 % i de seneste tre regnskabsår, soliditetsgrad forstået som (egenkapital/passiver) x 100 %

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Til brug for udvælgelsen bedes ansøger oplyse referencer, som dokumenterer ansøgers tekniske og faglige formåen for så vidt angår:

Totalrådgivning i form af ingeniørfaglig og arkitektfaglig rådgivning, projekteringsledelse, byggeledelse, beboerkoordinering og AMK (B og P) i forbindelse med renovering/vedligehold af boliger, herunder føl-gende ydelser:

1. Totalrådgivning,

2. Arkitektrådgivning,

3. Ingeniørrådgivning.

De referencer, som ansøger fremsender til brug for udvælgelsen, bør indeholde oplysninger om:

– Bygherrens navn samt mail og tlf.nr. til kontaktperson

– Adresse

– Formål med renovering/vedligehold

– Etageareal inkl. kælder /antal boliger

– Projektsum – håndværkerudgifter og honorarstørrelse – alle beløb inkl. moms

– Kort beskrivelse af indhold og samarbejdsform

– Kort beskrivelse af hvilke roller og opgaver ansøgeren har varetaget

Ansøgerne må oplyse maksimalt 4 referencer og det er ansøgerens ansvar, at referencerne dækker de ovenfor opstillede ydelser 1-3. En reference kan dække flere ydelser. Hvis der afleveres mere end 4 referencer medfører det dog ikke at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men at der alene lægges vægt på de 4 første.

Referencerne må ikke være ældre end 5 år, beregnet fra tidspunktet for afslutning af de ydelser, der er omfattet af referencen.

Referencerne kan vedlægges ansøgningen i et selvstændigt dokument som bilag til ESPD. En reference bør ikke fylde mere end 2 A4-sider.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig egnethed.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontrakten indgås på baggrund af ABR18.

Sociale klausuler er en del af kontrakten.

Opgaven gennemføres efter Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, samt krav fra myndigheder og forsyningsselskaber.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 07/11/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 15/11/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: www.klfu.dk

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobssens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

01/10/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 03-04
Ausgabe
03-04.2024 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de