Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Tschechische Republik, Hradec Králové: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Tschechische Republik, Hradec Králové: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

15/09/2018

  
S178
  
– – Dienstleistungen – Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit – Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Hradec Králové: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 178-404022

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 03
Tschechische Republik
E-Mail: vz@cirihk.cz
NUTS-Code: CZ052

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru

Referenznummer der Bekanntmachung: CIRI/2017/399

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Los-Nr.: CIRI/2017/399

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71251000

71242000

71320000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ052

Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je Královéhradecký kraj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění staveb (DPS), dále také jako „PD“, včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění územního souhlasu, stavebního povolení stavby a výkon autorského dozoru.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dílo.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 11

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 190-389676

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: CIRI/2017/399

Bezeichnung des Auftrags:

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

27/09/2017

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Pragoprojekt, a.s.
45272387
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54
Tschechische Republik
Telefon: +420 226066111
E-Mail: obchod@pragoprojekt.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.pragoprojekt.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

M – Projekce s.r.o.
05061415
Resslova 956/13
Hradec Králové
500 02
Tschechische Republik
E-Mail: tomas.nosek@m-projekce.cz
NUTS-Code: CZ052

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 11 245 000.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Doba trvání závazku uvedená v II.2.7 a VII.1.5 je pouze dílčím termínem plnění díla, přičemž termíny plnění smlouvy o dílo jsou stanoveny s ohledem na skutečnosti, u kterých není zřejmé kdy nastanou, dále do této doby není zahrnut výkon autorského dozoru, jehož realizace a délka je odvislá od délky realizace stavebních prací zhotovitelem stavby a součinnost zhotovitele a realizace průzkumů.Předpokládaná doba od které byl termín počítán je při doručení výzvy k říjnu 2017.

Celý název veřejné zakázky je:"Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu "Rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu".

V rámci trvání závazku došlo k uzavření dodatku č. 1, formulář oznámení o změně uveřejněn ve VVZ, č.formuláře: F2018-003231. Tímto dodatkem došlo k posunutí termínu realizace a navýšení hodnoty závazku. V rámci trvání závazku došlo k uzavření dodatku č. 2, formulář VVZ: F2018-010059, tímto dodatkem došlo k navýšení hodnoty závazku.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/09/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000

71242000

71251000

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ052

Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je Královéhradecký kraj.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tímto dodatkem č. 3 dochází ke změně závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto dodatkem dochází k vícepracím souvisejícím s úpravou projektové dokumentace v důsledku zpracování hydrogeologického průzkumu a požadavků vlastníka a správce kanalizace a tedy k navýšení ceny díla a prodloužení dílčího termínu předmětu plnění. Nutnost byla vyvolána v důsledku objektivních skutečností, které nebyly vyvolány zadavatelem a které zadavatel nemohl předvídat.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 18

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 14 249 230.00 CZK

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Pragoprojekt, a.s.
45272387
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54
Tschechische Republik
Telefon: +420 226066111
E-Mail: obchod@pragoprojekt.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.pragoprojekt.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

M – Projekce s.r.o.
05061415
Resslova 956/13
Hradec Králové
500 02
Tschechische Republik
E-Mail: tomas.nosek@m-projekce.cz
NUTS-Code: CZ052

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Tímto dodatkem č. 3 dochází ke změně závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto dodatkem dochází k vícepracím souvisejícím s úpravou projektové dokumentace v důsledku zpracování hydrogeologického průzkumu a požadavků vlastníka a správce kanalizace a tedy k navýšení ceny díla a prodloužení dílčího termínu předmětu plnění. Nutnost byla vyvolána v důsledku objektivních skutečností, které nebyly vyvolány zadavatelem a které zadavatel nemohl předvídat.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Tímto dodatkem č. 3 dochází ke změně závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto dodatkem dochází k vícepracím souvisejícím s úpravou projektové dokumentace v důsledku zpracování hydrogeologického průzkumu a požadavků vlastníka a správce kanalizace a tedy k navýšení ceny díla a prodloužení dílčího termínu předmětu plnění. Nutnost byla vyvolána v důsledku objektivních skutečností, které nebyly vyvolány zadavatelem a které zadavatel nemohl předvídat.Z výše uvedeného je patrné, že změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty a nutnost těchto změn byla vyvolaná v důsledku okolností, které zadavatel byť jednající s péčí řádné hospodáře nemohl předvídat neboť tyto změny byly vyvolány subjekty stojícími mimo zadavatele.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 13 689 230.00 CZK

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 14 249 230.00 CZK

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de