Startseite »

Tschechien, Tišnov: Design contest (2022/S 122-347860)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Tišnov: Design contest (2022/S 122-347860)

28/06/2022

  
S122

Tschechien-Tišnov: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 122-347860

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Tišnovsko
Nationale Identifikationsnummer: 75058944
Postanschrift: Radniční 14
Ort: Tišnov
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 66601
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Advokátní kancelář SEDLÁČEK, Mgr. Jan Sedláček
E-Mail: souteze@aksedlacek.cz
Telefon: +420 723409175
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dsotisnovsko.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Dobrovolný svazek obcí založený v souladu s ustanoveními § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce členů svazku (obcí).

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Svazková základní škola VENKOV

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2)Beschreibung
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Podrobnější požadavky na předmět soutěže jsou specifikovány především v příloze P01 Soutěžních podmínek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Porota provede hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria: celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních návrhů. Porota své závěry zapíše do protokolu o posuzování a navrhne zadavateli nejméně 3 a maximálně 5 z účastníků, kteří splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Nichtoffen

Mindestzahl: 3

Höchstzahl: 5

IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Pro hodnocení návrhů v soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího bez pořadí významnosti v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhu;

b) funkčnosti a realizovatelnosti;

c) míře naplnění požadavků soutěžního zadání;

d) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

Míru naplnění kritérií, kterou v případě této soutěže nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v diskreci poroty a účastníci Soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge

Tag: 15/07/2022

Ortszeit: 15:00

IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:

Tschechisch

IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja

Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

První cena se stanovuje ve výši 690.000,- Kč (slovy: šest set devadesát tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 490.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 290.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých).

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude v průběhu posuzování vyřazen, bude rozdělena částka až 320.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc korun českých), když jednomu návrhu bude přiznána částka 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých).

IV.3.3)Folgeaufträge

Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja

IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts

Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja

IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:

Řádní členové závislí: MgA. Petra Bendová, starostka Předklášteří, Jiří Dospíšil, starosta Tišnova

Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Ondřej Píhrt

Náhradníci závislí: Ing. Petr Tesař, místostarosta Lomnička

Náhradníci nezávislí: Ing. arch. David Šrom, Ing. Mgr. Lucie Radilová

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung Sonderausg. 1
Ausgabe
Sonderausg. 1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de