Startseite » Ausschreibung »

Tschechien, Prag: Design contest

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Design contest

25/02/2020

  
S39
  
Dienstleistungen – Wettbewerbsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 039-093074

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Městská část Praha – Zbraslav
Nationale Identifikationsnummer: 00241857
Postanschrift: Zbraslavské náměstí 464
Ort: Praha – Zbraslav
NUTS-Code: CZ01
Postleitzahl: 156 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
E-Mail: igor@cceamoba.cz
Telefon: +420 60381008

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mc-zbraslav.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mezinárodní otevřenou jednofázovou projektovou architektonicko – krajinářskou soutěž o návrh

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské části Praha – Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek.

Cílem soutěže je pro městskou část najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 000 000 CZK bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. V částce nejsou zahrnuty přeložky sítí a nepředvídatelné environmentální parametry, například vlivy podzemní vody, případná archeologická naleziště a další, které eventuálně vygenerují samostatné náklady.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja

Beruf angeben:

Jsou autorizovanými architekty se všeobecnou působností (A.0) nebo držiteli autorizace pro obor architektura (A.1) nebo obor krajinářská architektura (A.3) podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Offen

IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) architektonicko-krajinářská kvalita;

b) funkčně-provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů;

c) konstrukční a technologické řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.

Hodnocení návrhů porotou:

Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge

Tag: 15/05/2020

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:

Tschechisch, Englisch

IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja

Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

1. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK.

2. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK.

3. cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 200 000 CZK.

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Neoceněným a neodměněným účastníkům se neproplácí účast v soutěži.

IV.3.3)Folgeaufträge

Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja

IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts

Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja

IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:

Zuzana Vejvodová, starostka

Lucie Miovská, krajinářská architektka dlouhodobě řešící drobné úpravy Zbraslavského náměstí

Martin Jančok, plural.sk

Petra Marko, markoandplacemakers.com

Zdeněk Sendler, arch.cz/sendler

Tomáš Ctibor, 4ct, autor analýzy Zbraslavského náměstí

Filip Ditrich, územní garant pro Zbraslav, IPR Praha

Jana Zdráhalová, architektka, vyučující a výzkumný pracovník FA ČVUT, Ústav urbanismu

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de