Startseite »

Tschechien, Prag: Auftragsbekanntmachung (2022/S 155-443423)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Prag: Auftragsbekanntmachung (2022/S 155-443423)

12/08/2022

  
S155

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 155-443423

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
Nationale Identifikationsnummer: 09211322
Postanschrift: U radnice 10/2
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Tomáš Lukeš
E-Mail: tomas.lukes@pdspraha.eu
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pdspraha.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004761

I.3)Kommunikation

Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004761

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004761

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004761

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení části stavby k projektu „CENTRUM NOVÁ PALMOVKA PRAHA 8; PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ETAPA 1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č.46340“

Referenznummer der Bekanntmachung: 46340CNP_Projektová příprava etapa 1

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je:

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, výkon autorského dozoru, zpracování dokumentace bouracích prací a výkon navazujících inženýrských činností ke stavebnímu záměru „CENTRUM NOVÁ PALMOVKA PRAHA 8; PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ETAPA 1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č.46340“

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 35 000 000.00 CZK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha

Hauptort der Ausführung:

Místem plnění Veřejné zakázky je primárně místo sídla Zadavatele. Podrobnosti stanoví čl.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem Veřejné zakázky je zejména zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby ve smyslu § 3 Vyhlášky, týkající se další části již rozestavěného projektu „CENTRUM NOVÁ PALMOVKA PRAHA 8; PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ETAPA 1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č.46340", nacházejícího se na pozemcích v katastrálním území Libeň parc. č. 1414/2, 1414/7, (LV 1923), výkon autorského dozoru při přípravě prováděcí projektové dokumentace generálního zhotovitele stavby a během výstavby, zpracování dokumentace bouracích prací vztahující se k předmětnému projektu a výkon navazujících inženýrských činností, to vše v souladu se zadáním specifikovaným Smlouvou včetně jejích příloh, v souladu s pokyny Zadavatele a při plném respektu k obsahu Podkladových rozhodnutí.

Ve Fázi 3 provede Vybraný dodavatel plnění následujících Podfází dle Smlouvy:

Podfáze 1 Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření Projektové zprávy

Podfáze 2 Koncept Dokumentace pro provádění Dostavby

Podfáze 3 Dokumentace bouracích prací

Podfáze 4 Získání Povolení k odstranění části stavby

Podfáze 5 Čistopis Dokumentace pro provádění Dostavby

Podfáze 6 Zásady organizace výstavby

Podfáze 7 Plán organizace výstavby

a ve Fázi 4 provede Vybraný dodavatel plnění následující Podfáze dle Smlouvy:

Podfáze 1 Spolupráce při výběrovém řízení pro výběr Generálního Zhotovitele

Podfáze 2 Autorský dozor.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 35 000 000.00 CZK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 40

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na základě předpokládané nezbytné časové náročnosti výkonů a činností spadajících do předmětu plnění Veřejné zakázky s přihlédnutím k výši stavebních nákladů a s ohledem na informace dostupné prostřednictvím průzkumu trhu o výši odměn za poskytnutí plnění, které rozsahem odpovídá plnění předmětu Veřejné zakázky.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Jako předpoklad pro posouzení a hodnocení nabídky účastníků v Zadávacím řízení jsou účastníci povinni prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 74 až § 88 ZZVZ a ve spojení s § 45 ZZVZ v rozsahu základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace podle bodů zevrubně popsaných v odstavci 3 Zadávací dokumentace.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Příslušný doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení Zadávacího řízení.

Pro účely podání nabídky lze prokázat splnění základní způsobilosti předložením vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu 3 ZD (část 3a).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

K prokázání technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, (seznamu členů Realizačního týmu) vyplní dodavatel tabulku obsaženou v čestném prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu 3 ZD (část 3b).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zadavatel požaduje předložení seznamu techniků (členů Realizačního týmu), kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení a odborné kvalifikaci těchto osob (dále jen „Realizační tým“). Seznam členů Realizačního týmu je Přílohou 5 Smlouvy. Požadavky jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci a v Závazném návrhu Smlouvy (Příloha 7.0 Zadávací dokumentace).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 15/09/2022

Ortszeit: 14:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Tschechisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 15/09/2022

Ortszeit: 14:00

Ort:

elektronicky

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

CPV kódy:

71 / 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

712 / 71200000-0 Architektonické a související služby

7122 / 71220000-6 Architektonická řešení

71221 / 71221000-3 Architektonické služby pro budovy

71222 / 71222000-0 Architektonické služby pro venkovní prostory

7124 / 71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby

71241 / 71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

71242 / 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

71243 / 71243000-3 Studie

71244 / 71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů

71245 / 71245000-7 Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace

71246 / 71246000-4 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

71247 / 71247000-1 Dohled nad stavebními pracemi

71248 / 71248000-8 Dohled nad projektem a dokumentací

7125 / 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

71251 / 71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor

713 / 71300000-1 Technicko-inženýrské služby

7132 / 71320000-7 Technické projektování

715 / 71500000-3 Služby ve stavebnictví

7151 / 71510000-6 Průzkum stavenišť

7152 / 71520000-9 Stavební dohled

7153 / 71530000-2 Poradenství ve stavebnictví

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v Technických podkladech k předmětu Veřejné zakázky a jejích přílohách (Příloha 1.0 _ 1.10 Zadávací dokumentace) a v Závazném návrhu Smlouvy a jejích přílohách (Příloha 7.0 _ 7.16b Zadávací dokumentace).

Vybraný dodavatel zahájí svoji činnost na plnění předmětu Veřejné zakázky od okamžiku, kdy Smlouva nabude účinnosti. Zadavatel předpokládá nabytí účinnosti Smlouvy do 6 měsíců ode dne zahájení Zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu plánovaného termínu nabytí účinnosti Smlouvy s ohledem na vlastní vývoj průběhu Zadávacího řízení.

Doba plnění předmětu Veřejné zakázky vyplývá pro plnění ve FÁZI 3, Podfázi 1 a Podfázi 4, a pro plnění ve FÁZI 4 z údajů uvedených Zadavatelem ve Smlouvě a její Příloze 3, která je Přílohou 7.3 ZD. Dobu plnění předmětu Veřejné zakázky ve FÁZI 3, Podfázích 2, 3, 5, 6 a 7, uvede v členění pro jednotlivé Podfáze dodavatel vyplněním Přílohy 3 Smlouvy, která je Přílohou 7.3 ZD. Platí přitom, že doba plnění ve FÁZI 3, Podfázích 1 (zde je doba plnění určena Zadavatelem), 2, 3, 5, 6 a 7, nesmí být v souhrnu delší než 39 týdnů a kratší než 25 týdnů.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

09/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de