Startseite » Allgemein »

Tschechien, Jihlava: Auftragsbekanntmachung (2021/S 179-466262)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Jihlava: Auftragsbekanntmachung (2021/S 179-466262)

15/09/2021

  
S179

Tschechien-Jihlava: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 179-466262

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Kraj Vysočina
Nationale Identifikationsnummer: 70890749
Postanschrift: Žižkova 57
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ06 Jihovýchod
Postleitzahl: 58733
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jitka Mikésková
E-Mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz
Telefon: +420 564602415
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kr-vysocina.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00009483

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům – projektová dokumentace

Referenznummer der Bekanntmachung: EZAK 243/2021 OI

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu standardu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude realizována v souladu s požadavky souvisejícími s použitím metody BIM.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 8 500 000.00 CZK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu standardu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude realizována v souladu s požadavky souvisejícími s použitím metody BIM.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 8 500 000.00 CZK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 12

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Profesní způsobilost

Profesně způsobilým je dodavatel, který předloží:

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

• doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to: Projektová činnost ve výstavbě, Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

a)Seznamu nejvýznamnějších služeb obdobného charakteru, které poskytnul v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení obsahující min. 3 služby na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (objektu) pozemního stavitelství vypracované v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., kde realizační hodnota každé projektované stavby činila nejméně 50 mil. Kč (bez DPH) a alespoň 1 z těchto služeb byla realizována na základě dodavatelem zhotoveného informačního modelu stavby na objektech pozemního stavitelství.

b)Seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků zajišťujících kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto pracovníků (realizační tým);

Součástí realizačního týmu bude minimálně osoba, která kumulativně splňuje následující požadavky:

Hlavní inženýr projektu HIP

– SŠ nebo VŠ vzdělání ve stavebním nebo architektonickém oboru a

– autorizace pro obor „Architektura“ (autorizovaný architekt) nebo pro obor „Pozemní stavby“ (autorizovaný inženýr) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů a

– zkušenost minimálně s 1 dokončenou službou na vyhotovení informačního modelu stavby a z něj zhotovené projektové dokumentace stavby (objektu) pozemního stavitelství vypracované v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., u níž realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 30 mil. Kč (bez DPH),

BIM koordinátor

– zkušenost minimálně s 1 dokončenou službou na vyhotovení informačního modelu stavby, u níž realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 70 mil. Kč (bez DPH).

Dodavatel výše uvedený požadavek prokáže předložením:

– seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli;

– profesních životopisů dotčených techniků (zpracovaný dle požadavků výše uvedených) rozšířený u hlavního inženýra projektu o seznam dokončených služeb na vyhotovení informačního modelu stavby a z něj zhotovené projektové dokumentace stavby (objektu) pozemního stavitelství vypracované v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., u níž realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 30 mil. Kč (bez DPH).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 29/10/2021

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Tschechisch

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 29/10/2021

Ortszeit: 10:10

Ort:

V elektronické podobě

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli, které bude zadavatelem provedeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti dodavatelů.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 60455
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 60455
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md PV1
Ausgabe
PV1.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de