Startseite » Ausschreibung »

Tschechien, Brno: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Tschechien, Brno: Bekanntmachung vergebener Aufträge

02/06/2020

  
S105
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Tschechien-Brno: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 105-254662

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Psychiatrická nemocnice Brno
Nationale Identifikationsnummer: 00160105
Postanschrift: Húskova 1123/2
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 618 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Petr Kolář
E-Mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Telefon: +420 603368744

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pnbrno.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPLBrno

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Nemocnice

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho – somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilou – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Více viz II.2.4) Popis zakázky.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj

Hauptort der Ausführung:

Húskova 1123/2, 618 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Předmět projektu je blíže popsán v příloze č. 3 „Příloha č. 3 Architektonická studie“. Předpokládaná výše celkových nákladů stavby „Novostavba psycho – somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“ činí 65 000 000 CZK bez DPH. Předpokládá se, že projektová dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva zdravotnictví a v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem této veřejné zakázky jsou konkrétně:

a) Aktualizace studie s posouzením možnosti zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu, v případě, že zadavatel bude na základě uvedeného posouzení požadovat zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu, budou další činnosti zahrnovat zpracování novostavby objektu rehabilitace v pasivním standardu. Zajištění provedení geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu a provedení nezbytných dalších průzkumů pro vypracování projektové dokumentace stavby, jako je provedení radonového průzkumu pro stanovení radonového indexu pozemků dotčených navrhovanou stavbou;

b) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen DÚR+DSP), které bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání společného rozhodnutí. Součástí DÚR+DSP bude také projednání se všemi DOSS (dotčenými orgány státní správy);

c) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti k DÚR+DSP (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele projednání projektové dokumentace k vydání společného rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání společného rozhodnutí, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu, včetně nabytí právní moci;

d) Vypracování položkového rozpočtu dle platného ceníku RTS (rozpočtu), který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis odpovědného projektanta nebo rozpočtáře;

e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky;

f) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr, který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky.

Předmět veřejné zakázky bude plněn v dílčích částech. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Zkušenosti hlavního inženýra projektu / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 80 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 004-004885

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 001

Bezeichnung des Auftrags:

Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho – somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky s názvem Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno II.

Vzhledem k tomu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody a události hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli (jednajícím jako řádný hospodář) požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, zadavatel se rozhodl zadávací řízení z dále uvedených důvodů zrušit.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/05/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de