Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Slowakei, Košice: Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Anzeige:
14/03/2019

  
S52
  
– – Dienstleistungen – Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung – Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

die Slowakei-Košice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 052-120448

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Krajský súd v Košiciach
00215783
Štúrova 29
Košice-mestská časť Staré Mesto
041 51
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Marcel Laurenc Takáč
Telefon: +421 558870282
E-Mail: marcel.takac@justice.sk
Fax: +421 558870218
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_147

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/834

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice – projektová dokumentácia a autorský dozor

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Projektová dokumentácia pre stavbu "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice" – pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a pre verejné obstarávanie – realizačná dokumentácia, výkon autorského dozoru

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 1 550 000.00 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: SK

Hauptort der Ausführung:

Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia na stavbu "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice", vrátane realizačnej dokumentácie a výkonu autorského dozoru.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung

  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Ide o rekonštrukciu budovy KS KE, pričom spoluautorom architektonického diela (ďalej "AD") – architektonickej a PD k tejto budove bol Ing. arch. Peter Pásztor (ďalej "autor"), ktorý sa neskôr stal aj výhradným nadobúdateľom práv druhého spoluautora. Pôvodná dokumentácia je z r.1974. Pre použitie postupu PRK je potrebné odôvodniť nasledovné:

1. Ide o výhradné práva – Ing. arch. Peter Pásztor ako spoluautor a výhradný nadobúdateľ práv druhého spoluautora k AD, je jediný subjekt oprávnený disponovať autorským právom k predmetnému dielu. Túto skutočnosť preukazujú: vyhlásenie autora o autorských právach k AD budovy KS KE z 01/2019, osvedčenie o dedičstve č. 14D/535/2005 a Licenčná zmluva zo 4.5.2018, právna analýza Bukovinský & Chlipala, s.r.o. z 01/2019.

2. Neexistuje primeraná alternatíva alebo náhrada – KS KE oslovil autora vo veci odkúpenia práv nakladať s dielom, ktorý sa však listom z 18.1.2019 odmietol vzdať výkonu majetkových práv bez inej možnosti plnenia s tým, že sa jedná o atypické dielo so špecifickým výrazom i detailmi, pričom je potrebné pre dodržanie architektonického výrazu a zachovania pôvodných riešení architektonicky a technicky nové riešenie zosúladiť s pôvodným. Na základe toho nie je bez udelenia výhradných práv možné žiadnym primeraným alternatívnym/náhradným spôsobom realizovať súťaž, nakoľko zákazku nemôže bez licenčných práv realizovať iná osoba. Vzhľadom na primeranosť prípadného alternatívneho riešenia je tiež nutné zdôrazniť, že určené náklady na predmetnú stavbu vrátane PD boli potvrdené aj Štátnou expertízou č. 12/2018 z 11/2018. Náklady na jednotlivé časti PD sú primerané, čo potvrdil aj ZP č. 15/2019 vypracovaný ÚSZ SvF STU v Bratislave. Z čoho vyplýva, že ak by aj autor bol prístupný k odpredaju výhradných licenčných práv, táto možnosť by nebola primeraná ani efektívna z ekonomických dôvodov, nakoľko by predstavovala navýšenie finančných nákladov a jednak by zároveň ohrozila potrebu dodržania architektonického výrazu a zachovania pôvodných riešení vzhľadom na skutočnosť, že budova predstavuje atypické AD s prvkami pôvodného autora. 3. Chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov VO – PD bola vyhotovená v r.1974. Projekt a následne stavba boli teda realizované ešte v čase, keď neexistoval zákon o VO, teda nebolo možné v danom čase zabezpečiť úpravu licenčných práv prostredníctvom určenia si súťažných podmienok na KS KE a už vôbec sa nemôže jednať o umelé zúženie parametrov VO, ak VO nejestvovalo.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:

22/02/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Doc. Ing. arch. Peter Pásztor
35544686
Tomášikova 31
Košice-mestská časť Sever
040 01
Slowakei
Telefon: +421 556323296
E-Mail: pasztor.peter@dpa.sk
NUTS-Code: SK

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 550 000.00 EUR

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 550 000.00 EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden

Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll

Wert ohne MwSt.: 930 000.00 EUR

Anteil: 60 %

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Špeciálne projekčné práce – statika, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika, gastrotechnika, elektroinštalácie, slaboprúd (EZS a PT), terénne a sadové úpravy, energetické hodnotenie, požiarna ochrana, požiarna signalizácia, POV, ekonómia, VZT, rozpočet a výkaz výmer.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Použité skratky v časti D1.3 – Vysvetlenie:

AD – architektonické dielo

KS KE – Krajský súd v Košiciach

PD – projektová dokumentácia

PRK – priame rokovacie konanie

ÚSZ SvF STU – Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity

VO – verejné obstarávanie

ZP – znalecký posudok

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/03/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de