Startseite »

Polen, Żory: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 151-432963)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Żory: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 151-432963)

08/08/2022

  
S151

Polen-Żory: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 151-432963

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ZAKŁADY TECHNIKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O
Postanschrift: ul. Orla 5/31
Ort: ŻORY
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Bzibziak
E-Mail: sekretariat@ztkzory.pl
Telefon: +48 324356920
Fax: +48 324356920
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.ztkzory.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( spółka komunalna)

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację zespołu budynków mieszkalnych wieloro

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego

i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu

na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami (garażami) podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie ul. Okrężnej / Al. Jana Pawła II.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym do SWZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z wydanym do niego aneksem, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., ochrony środowiska, postanowieniami niniejszej SWZ. Z uwagi na fakt, że Zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną, która może być przydatna dla Wykonawcy,

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. ZAKRES TECHNICZNY (obejmuje wykonanie kompletu dokumentów oraz uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień zgodnie z wymogami prawa):

1.1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych.

1.2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

1.3. Wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych dla podłączenia wszystkich możliwych mediów potrzebnych do funkcjonowania budynków.

1.4. Wykonanie analiz ekonomicznych warunków podłączenia mediów, uwzględniając założenia dokumentacji projektowej, założonych rozwiązań projektowych oraz przedstawienie ich do wyboru

i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

1.5. Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą prawo budowlane i rozporządzeniem

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (4 egz.) zawierającego:

1.5.1. Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, w tym m.in.:

a) Projekt drogowy (wykonanie wjazdu, chodników, dróg rowerowych, miejsc parkingowych, placów

i innych terenów utwardzonych itp.).

b) Projekt urządzeń małej architektury (w tym m.in. wykonanie placów zabaw).

c) Projekt zieleni (opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni, uzyskanie niezbędnych decyzji

i zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów – jeśli będzie to konieczne, projekt zieleni – w tym nasadzeń zastępczych).

d) Projekt instalacji/sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu (w tym przekładek), odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów (budowa i /lub przebudowa przyłączy

i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o., gazowej, elektroenergetycznej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej).

1.5.2. Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, w tym m.in.:

a) Projekt branży architektoniczno-budowlanej (wraz z informacją BIOZ).

b) Projekt branży konstrukcyjnej.

c) Projekt branży instalacji sanitarnych (wewnętrzne i zewnętrzne instalacje wodociągowe do celów bytowych i ppoż., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, c.o. wraz z węzłem cieplnym, gazowej, wentylacji

i klimatyzacji – w pomieszczeniach, które technologicznie będą tego wymagały).

d) Projekt branży instalacji gazowych (wskazanie miejsc włączenia instalacji gazowych dla obiektów, wewnętrzne instalacje gazowe, jeśli będzie taka konieczność a w przypadku zasilania osiedla poprzez ciepło miejskie wskazanie miejsc włączenia sieci zewnętrznych).

e) Projekt branży instalacji elektrycznej (złącze energetyczne dla dostawcy energii, wewnętrzne instalacje oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, gniazd wtykowych, zewnętrzne instalacje odgromowe, oświetlenie zewnętrzne).

f) Projekt branży instalacji teletechnicznej, internetowej, komputerowej, domofonowej, monitoringu wizyjnego.

g) Projekt systemów ppoż. – wg wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

h) Projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów.

1.5.3. Wielobranżowy projekt techniczny (zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym), w tym m.in.:

a) Projekt branży architektoniczno-budowlanej.

b) Projekt branży konstrukcyjnej.

c) Projekt branży instalacji sanitarnych (wewnętrzne i zewnętrzne instalacje wodociągowe do celów bytowych i ppoż., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, c.o. wraz z węzłem cieplnym, gazowej, wentylacji

i klimatyzacji – w pomieszczeniach które technologicznie będą tego wymagały).

d) Projekt branży instalacji gazowych (wskazanie miejsc włączenia instalacji gazowych dla obiektów, wewnętrzne instalacje gazowe, jeśli będzie taka konieczność a w przypadku zasilania osiedla poprzez ciepło miejskie wskazanie miejsc włączenia sieci zewnętrznych).

e) Projekt branży instalacji elektrycznej (złącze energetyczne dla dostawcy energii, wewnętrzne instalacje oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, gniazd wtykowych, zewnętrzne instalacje odgromowe, oświetlenie zewnętrzne).

f) Projekt branży instalacji teletechnicznej, internetowej

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 102-284865

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację zespołu budynków mieszkalnych wieloro

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, albowiem w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art.180 ust.1 ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp: — ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, — ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, — ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de