Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Żory: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Żory: Bekanntmachung vergebener Aufträge

14/09/2018

  
S177
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Żory: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 177-401747

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Kukuczka
Telefon: +48 324356920
E-Mail: sekretariat@ztkzory.pl
Fax: +48 324356920
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna)

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla budowy budynków mieszkalnych nr 1-2, 3 położonych w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/15/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację budowy 3 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych nr 1-2, 3 o zróżnicowanej wysokości wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeń małej architektury wraz z miejscami parkingowymi, zlokalizowanych w Żorach w rejonie al. Zjednoczonej Europy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym do SIWZ projektem koncepcyjnym, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., ochrony środowiska, postanowieniami SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 1 458 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71322000

71220000

71320000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL227

Hauptort der Ausführung:

Żory

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację budowy 3 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych nr 1-2, 3 o zróżnicowanej wysokości wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeń małej architektury wraz z miejscami parkingowymi, zlokalizowanych w Żorach w rejonie al. Zjednoczonej Europy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym do SIWZ projektem koncepcyjnym, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., ochrony środowiska, postanowieniami SIWZ. Zakres techniczny: Obejmuje wykonanie kompletu dokumentów oraz uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień zgodnie z wymogami prawa. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych. Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, zgodnie

Z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Opracowanie projektu budowlanego w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. (Dz.U.z 2015 poz.1554 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego zawierającego opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zamówienia i precyzujące warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt Wykonawczy ma być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2013 r. poz.1129) i w zgodzie z projektem koncepcyjnym. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Specyfikacja jest częścią projektu wykonawczego. Dołączenie wraz z projektem wykonawczym informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2017 r. poz.1405 ze zm.) w tym sporządzenie Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) a także w razie potrzeby sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko(Raport). Projekt budowlany Wykonawca wykona w 5 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub pendrive, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .xls, .pdf, .ath, .dwg; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym). W związku z trwającymi pracami budowlanymi dla budynków nr 4, 5, 6 zlokalizowanych w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy, Zamawiający przed złożeniem ofert zaleca odbycie wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w SIWZ wraz z załącznikami

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

Beschleunigtes Verfahren

Begründung:

W świetle przepisów art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający skraca termin składania ofert. Zastosowanie skróconego terminu wynika z faktu konieczności zapewnienia kontynuacji inwestycji zlokalizowanej w Żorach w rejonie al. Zjednoczonej Europy oraz realizacji umowy z instytucjami finansowymi.

Z uwagi na fakt wielokrotnego ogłaszania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług na prace projektowe, które zakończyły się unieważnieniem – ustawowy 40-dniowy termin składania ofert, może spowodować nieodwracalne skutki dla realizacji planowanej inwestycji.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 143-327126

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/15/2018

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla budowy budynków mieszkalnych nr 1-2, 3 położonych w Żorach w rejonie al. Zjednoczonej Europy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

07/09/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

AN ARCHI Group Sp. z o.o
Gliwice
Polen
NUTS-Code: PL229

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 500 000.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 458 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty.

2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),

3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Zamawiający informuje, że aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) w/g wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Uwaga. Zamawiający informuje, że dokument JEDZ musi być przesłany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. W niniejszym postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps,.odt. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać,jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do oferty(nazwa) – w takim przypadku nazwa musi być wskazana w treści oferty). JEDZ należy przesłać na adres email:sekretariat@ztkzory.pl, do dnia 13.8.2018 r. do godz.: 10:00.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej,

2) spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej,

3) brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.— opisanych szczegółowo w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:

— ust.1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie internetowej,

— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de