Startseite »

Polen, Żory: Auftragsbekanntmachung (2022/S 189-534030)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Żory: Auftragsbekanntmachung (2022/S 189-534030)

30/09/2022

  
S189

Polen-Żory: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 189-534030

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ZAKŁADY TECHNIKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O
Postanschrift: ul. Orla 5/31
Ort: ŻORY
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Bzibziak
E-Mail: sekretariat@ztkzory.pl
Telefon: +48 324356920
Fax: +48 324356920
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.ztkzory.pl/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.ztkzory.pl/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( spółka komunalna)

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracownie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę-zespół budynków wielorodzinnych z garażami-Żory, al.Zje. Europy/Osińska/Handlowa

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/03/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami (garażami) podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy, ul. Osińskiej i Handlowej.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym do SWZ Projektem Koncepcyjnym, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., ochrony środowiska, postanowieniami niniejszej SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mającej na celu realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami (garażami) podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy, ul. Osińskiej i Handlowej.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym do SWZ Projektem Koncepcyjnym, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., ochrony środowiska, postanowieniami niniejszej SWZ.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną, która może być przydatna dla Wykonawcy, Zamawiający pomocniczo załącza dokumentację geotechniczną do SWZ. Zamawiający informuje o obowiązku Wykonawcy ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 27/09/2022

Ende: 27/09/2023

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 10/11/2022

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 10/11/2022

Ortszeit: 09:30

Ort:

Żory

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art.180 ust.1 ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp: — ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, — ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, — ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

26/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de