Startseite » Ausschreibung »

Polen, Zielona Góra: Design contest (2020/S 179-432764)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Zielona Góra: Design contest (2020/S 179-432764)

15/09/2020

  
S179

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 179-432764

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Nationale Identifikationsnummer: 9291415264
Postanschrift: ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 65-454
Land: Polen
Kontaktstelle(n): sekretarz organizacyjny konkursu – architekt Tomasz Klimek, SARP Gorzów Wlkp.; zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu – architekt Helena Kułak SARP Gorzów Wlkp.
E-Mail: usilucs@architektsarp.pl
Telefon: +48 663217440/+48 507198625

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:

Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego, SARP Oddział Gorzów Wlkp.
Postanschrift: ul. Wełniany Rynek 3, pok. 306
Ort: Gorzów Wielkopolski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): sekretarz organizacyjny konkursu – architekt Tomasz Klimek, SARP Gorzów Wlkp.; z-ca sekretarza organizacyjnego konkursu – architekt Helena Kułak SARP Gorzów Wlkp.
Telefon: +48 663217440/ +48 507198625
E-Mail: usilucs@architektsarp.pl
NUTS-Code: PL POLSKA

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

71220000 Architekturentwurf

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71420000 Landschaftsgestaltung

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku/budynków Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego przestrzeni publicznej wysokiej jakości, atrakcyjnej dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanej z obszarami przyległymi. Budynek/budynki winien/winny charakteryzować się nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno jeśli chodzi o organizację pracy obiektu, jak i zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe. Zastosowane technologie powinny zapewnić energooszczędność budynku, wyrażoną przez spełnienie przezeń odpowiednich norm i przepisów w tym względzie. Obiekt/obiekty powinien/powinny być zaprojektowany/zaprojektowane tak, aby stanowił/stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla środowiska i nie generował/generowały nadmiernej ilości zanieczyszczeń i odpadów. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na działkach gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. u zbiegu ulic Wał Okrężny oraz Trasa Nadwarciańska (Gorzów Wlkp., obręb 086101_1.0010 Zamoście), w zakresie:

• dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu Konkursu,

• wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia projektów – budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i wykonawczego – dla Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

• dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do współczesnych potrzeb administracji skarbowej,

• uporządkowania zabudowy i wskazania terenów podlegających przebudowie z ujęciem sposobu ich przeprowadzenia,

• usprawnienia lub przekształcenia układu komunikacyjnego – z uwzględnieniem organizacji ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji przestrzeni publicznych ruchu pieszego oraz lokalizacji parkingów.

W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie spełniające następujące warunki:

a) Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna że warunek został spełniony w tym zakresie jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi przynajmniej jedna osoba* przeznaczona do realizacji zamówienia, posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej – posiadająca właściwe aktualne uprawnienia dla danego państwa oraz, że osoba ta wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na koordynacji wykonania jako autor lub współautor dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego dotyczącą budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 2 000 m2, która zakończyła się sfinalizowaniem budowy i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich 10 lat (załącznik nr 3),

*Uwaga: Osoba ta musi być wykazana zarówno w zgłoszeniu (załącznik nr 1), jak i w Karcie identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej, celem identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie (załącznik nr 7).

b) Dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

c) Nie podlegają wykluczeniu z tytułu art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz art. 120 ust. 2 Pzp.

Szczegóły warunków uczestnictwa w konkursie opisano w pkt III Regulaminu konkursu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Offen

IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

— kryterium I – waga 20 % – urbanistyka – walory wkomponowania budynku w tkankę miejską, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego,

— kryterium II – waga 25 % – jakość rozwiązań funkcjonalnych,

— kryterium III – waga 20 % – walory rozwiązań formy budynku,

— kryterium IV – waga 20 % – oryginalność i siła wyrazu rozwiązania,

— kryterium V – waga 15 % – koszt realizacji inwestycji i koszt dokumentacji projektowej. projektowej.

Ocena będzie polegała na przyznaniu przez każdego z sędziów punktów w zakresie każdego z wymienionych w pkt VII 2.1. Regulaminu konkursu, kryteriów oceny i odpowiednio do maksymalnej wartości procentowej kryterium tj. kryterium I, III i IV od 0 do 20, kryterium II. od 0 do 25, kryterium V od 0 do 15, przy czym waga wartości inwestycji w kryterium V wyniesie od 0 do 10, waga wartości dokumentacji projektowej w kryterium V wyniesie od 0 do 5.

Punkty przyznane ocenianej pracy przez każdego z sędziów sumuje się w ramach każdego z kryteriów.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge

Tag: 02/10/2020

Ortszeit: 15:00

IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:

Polnisch

IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja

Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Zamawiający przewiduje przyznanie zgodnie z decyzją sądu konkursowego następujących nagród:

• I miejsce – nagroda główna – 30 000,00 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i wykonawczego.

• II miejsce – nagroda pieniężna – 20 000,00 PLN.

• III miejsce – nagroda pieniężna – 10 000,00 PLN.

• IV, V i VI miejsce – wyróżnienia honorowe.

Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w pkt VIII Regulaminu konkursu.

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

1. Termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

2. Termin wypłacenia nagród – wypłata nagród nastąpi w terminie po 16 dniach od dnia ustalenia wyników konkursu nie później niż do 29.12.2020.

3. Kwoty, o których mowa w pkt IV.5.1 zostaną pomniejszone o należne podatki na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w pkt VIII Regulaminu konkursu.

IV.3.3)Folgeaufträge

Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja

IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts

Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja

IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:

Przewodniczący: architekt Jerzy Grochulski – SARP Warszawa

sędzia: Katarzyna Kasperczak – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

sędzia: Alicja Listwoń – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

sędzia: Jacek Kozłowski – Zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

sędzia: Agnieszka Fryziak – pracownik ds. zamówień publicznych IAS Zielona Góra

sędzia: architekt Aleksandra Rybak – sędzia – SARP Gorzów Wlkp.

sędzia: architekt Andrzej Wójcik – sędzia – SARP Gorzów Wlkp.

sędzia: architekt Leszek Horodyski – sędzia referent – SARP Gorzów Wlkp.

sędzia: architekt Dariusz Górny – sędzia referent – SARP Gorzów Wlkp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wymagana zawartość wniosku do udziału w konkursie:

a) wypełniona karta zgłoszenia udziału w konkursie wg wzoru (załącznik nr 1) wraz z wykazem osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za jego realizację wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz art. 120 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, oświadczenie składane jest w jednym egzemplarzu wspólnie przez wszystkich uczestników lub pełnomocnika w ich imieniu (załącznik nr 2);

c) oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 3);

d) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie;

e) stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze złożonego do wniosku odpisu z właściwego rejestru,

f) oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wg wzoru (załącznik nr 4);

g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

i) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik konkursu nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

j) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik konkursu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

k) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania uczestnikowi konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – składane w sytuacji, gdy Uczestnik konkursu będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (z wykorzystaniem załącznika nr 3).

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs

Termin składania prac konkursowych: do 2.12.2020 do godz. 15.00.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale XXVI SIWZ i dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de