Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Zielona Góra: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
30/04/2019

  
S84
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 084-201859

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji
Chemiczna 8
Zielona Góra
65-713
Polen
Kontaktstelle(n): Maria Patrzylas
Telefon: +48 785110499
E-Mail: przetargi.jrp@mzk.zgora.pl
NUTS-Code: PL432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mzk.zgora.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.mzk.zgora.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Samorządowy Zakład Budżetowy

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: transport publiczny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktów

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/UE/JRP/2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest objęcie usługą Inżyniera dodatkowego zakresu rzeczowego nadzorowanych Kontraktów na roboty budowlane pn.: „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” (dalej: „Kontrakt X”), „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” (dalej: „Kontrakt XI”) oraz „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej na pętlach autobusowych oraz systemem telemetrycznym” (dalej: „Kontrakt

XIII-2”) (łącznie zwanymi dalej: „Kontraktami”), w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniu czynności przewidzianych dla „Inżyniera” w rozumieniu Kontraktów.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71248000

71318000

71520000

71540000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL432

Hauptort der Ausführung:

Adres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania nadzoru nad realizacją Kontraktów: Zielona Góra, województwo lubuskie, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie podstawowe na wykonanie zamówienia publicznego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktów X, XI, XIII realizowanych w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system

Niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” udzielone zostało w dniu 17.5.2017 roku (dalej: „Zamówienie podstawowe”).

Zakresy robót w ramach nadzorowanych Kontraktów zostały rozszerzone w sposób znaczny, z uwagi na okoliczności nieprzewidywane na etapie udzielenia zamówienia.

Rozszerzone zakresy Kontraktów winny być objęte usługą Inżyniera w tym pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniem czynności przewidzianych dla „Inżyniera” w rozumieniu Kontraktów.

Inżynier będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w sposób polegający na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot Zamówienia Podstawowego w czasie realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego nadzorowanych Kontraktów na roboty budowlane.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16 (dalej: „Projekt”) współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej: „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17.5.2017 roku na wykonanie zamówienia publicznego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17.5.2017 roku nr 9/UE/JRP/2016 na wykonanie usług dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktów X, XI, XIII realizowanych w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Grze”” (dalej: „Kontrakt Główny”);

Kontrakt Główny został zawarty w wyniku postępowania przetargowego (dalej: „Postępowanie”) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.), która ma zastosowanie do niniejszego Kontraktu;

Kontrakt Główny jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jako część Projekt pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16 na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 30.10.2017 roku nr POIS.06.01.00-00-0019/16-00;

Zamawiający w Postępowaniu, w pkt VI.3) Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.11.2016 roku Dz.U./S S230 419278-2016-PL oraz w pkt. VIII cz. I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcji dla

Wykonawców przewidział możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz określił okoliczności w następstwie, których takie

Zamówienie może zostać udzielone, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości;

Zakresy robót w ramach nadzorowanych Kontraktów na roboty budowlane pn.: „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze”, „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze”, „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej na pętlach autobusowych oraz systemem telemetrycznym”, (łącznie zwanymi dalej: „Kontraktami”), zostały rozszerzone w sposób znaczny, z uwagi na okoliczności

Nieprzewidywane na etapie udzielenia zamówienia; Rozszerzone zakresy Kontraktów winny być objęte usługą Inżyniera w tym pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniem czynności przewidzianych dla „Inżyniera” w rozumieniu Kontraktów;

W świetle okoliczności wskazanych powyżej zaszła konieczność powtórzenia przez dotychczasowego wykonawcę Kontraktu Głównego podobnych usług, które wykonywał w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 072-171266

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający w dniu 8.4.2019 r. zaprosił do negocjacji Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS: 0000051374, NIP: 8520001814, REGON: 81100104900000 celem wynegocjowania umowy oraz udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej: „PZP”) do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17.5.2017 roku na wykonanie zamówienia publicznego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktów X, XI, XIII realizowanych w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

Negocjacje zostały wyznaczone na dzień 15.4.2019 r. o godzinie 10:00. Wykonawca nie przystąpił do negocjacji oraz nie złożył żadnych wymaganych dokumentów. Z uwagi na powyższe nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W konsekwencji Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

Równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

Taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

29/04/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de