Startseite »

Polen, Zielona Góra: Auftragsbekanntmachung (2022/S 187-529651)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Zielona Góra: Auftragsbekanntmachung (2022/S 187-529651)

28/09/2022

  
S187

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 187-529651

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
Nationale Identifikationsnummer: 006092820
Postanschrift: Al. Niepodległości 32
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 65-042
Land: Polen
E-Mail: zdw@zdw.zgora.pl
Telefon: +48 683280307/ +48 683280306
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.zdw.zgora.pl

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III"

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW-ZG-WZA-3320-98/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej Nadzorem polegającej na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego Kontraktu. W celu realizacji usługi przez Inżyniera utworzy on zespół specjalistów. Na czele zespołu stać będzie Inżynier Projektu pełniący równocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektora nadzoru. Inżynier Projektu jest przedstawicielem Inżyniera odpowiedzialnym za cały zakres działań Inżyniera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71520000 Bauaufsicht

71540000 Bauverwaltungsleistungen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL43 Lubuskie

Hauptort der Ausführung:

m. Nowa Sól

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej Nadzorem polegającej na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego Kontraktu. W celu realizacji usługi przez Inżyniera utworzy on zespół specjalistów. Na czele zespołu stać będzie Inżynier Projektu pełniący równocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektora nadzoru. Inżynier Projektu jest przedstawicielem Inżyniera odpowiedzialnym za cały zakres działań Inżyniera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Inżyniera Projektu / Gewichtung: 20,00

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Inspektora Nadzoru Robót Drogowych / Gewichtung: 20,00

Preis – Gewichtung: 60,00

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 31/10/2024

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31.10.2024r. – termin wykonania usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, jest zależny od terminu zakończenia robót budowlanych tj. realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III” 2. Zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga: 1) posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1) , wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: * przez usługę zamawiający rozumie: – wykonanie usługi (rozpoczętej i zakończonej) polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (wraz z kontrolą rozliczenia budowy) nad realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub rozbudowie drogi klasy „Z” lub wyżej o wartości nadzorowanych robót co najmniej 10 000 000 zł brutto (warunkiem koniecznym są roboty polegające na budowie drogi lub rozbudowie w zakresie jezdni). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. – INŻYNIERA PROJEKTU (INŻYNIERA KONTRAKTU), posiadającego doświadczenie zawodowe min. 1 zadanie w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Projektu (Kontraktu) / Dyrektora Kontraktu, od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 10 000 000,00 zł brutto . Funkcji Inżyniera Projektu (Inżyniera Kontraktu) nie należy łączyć z funkcją Inspektora Nadzoru – INSPEKTORA NADZORU ROBÓT DROGOWYCH, posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru Robót Drogowych winien posiadać doświadczenie zawodowe min. 1 zadanie w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży drogowej/Kierownika budowy/Kierownika robót branży drogowej, od początku realizacji i doprowadzenia do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 5 000 000,00 zł brutto. Inspektora Nadzoru Robót Mostowych – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie mostów w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń gazowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Inspektora Nadzoru Robót Elektroenergetycznych – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo bud., Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia niniejszej pozycji tj.: III.1.3), pozostały wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji zawarty jest poniżej w minimalnym poziomie ewentualnie wymaganych standardów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2020 r.poz.1740 ze zm.) i ustawie z 11.09.2019 Pzp (tj. Dz.U.2022 r. poz.1710 ). 2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ. 3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w rozdziale IV SWZ. 4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podst. stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 zostały określone w OPZ w SWZ – rozdział III. 5. Klauzula inf. zgodnie z art. 13 RODO – administratorem danych osobowych jest: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale V SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 25/10/2022

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/01/2023

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 25/10/2022

Ortszeit: 10:30

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamówienie udzielane jest w trybie p. nieograniczonego. 2. Zamówienie prowadzone jest w j. polskim. 3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami z uwagi na limit znaków zostały zawarte w Rozdziale I SWZ. 4.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej z uwagi na limit znaków zostały zawarte w Rozdziale I SWZ 5. O udziel. zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp. na podst.art.108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4) ustawy pzp oraz na podst. art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie . Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w Rozdziale I SWZ. 6. Dok. wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę: 1) wypełniony f.ofertowy, zgodnie ze wzorem udostępnionym na e-Zamówienia; 2) odpis lub informację z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. 3) pełnomocnictwa lub inne dok. potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 4) ośw. Wykonawcy o niepodleganiu wykl. z postęp. i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane w formie (JEDZ), 5) Ośw. wykonawcy o niepodleganiu wykl. z postęp. na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie- zał.nr 2 do f. oferty, 6) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Inżyniera Projektu – wypełniony załącznik nr 4 do formularza oferty 6.1) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych – wypełniony załącznik nr 4a do formularza oferty, 7) podmiotowe środki dowodowe: 7.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 7.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.7. Pozostałe, inne niż wskazane w sekcji III dokumenty wymagane na wezwanie Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1)podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wyk. nie podlega wykluczeniu: a)inf. z KRK w zakresie art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust.1 pkt4 ustawy pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego b)ośw. wyk., w zakresie art. 108 ust.1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej c)odpis lub inf. z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust.1 pkt4 ustawy pzp d)ośw. wyk. o aktual. informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w art.108 ust. 1 pkt 3,4,5,6 pzp 8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału w postęp., podstawy wykl. oraz zasady składania dokumentów zawarte są w Rozdz.I SWZ. 9. Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. oraz spełniania warunków udziału w postęp. 10.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł. 11. Zamawiający dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 121 ustawy Pzp. Informacje zostały zawarte w Rozdziale I SWZ w pkt 38.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de