Startseite »

Polen, Zabrze: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 153-438358)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Zabrze: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 153-438358)

10/08/2022

  
S153

Polen-Zabrze: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 153-438358

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Miasto Zabrze – Prezydent Miasta
Nationale Identifikationsnummer: PL229
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 5-7,
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Wojnowska-Fuks, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,pok.220
E-Mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Telefon: +48 323733537
Fax: +48 323733516
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.miastozabrze.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL229 Gliwicki

Hauptort der Ausführung:

Zabrze

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest: Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum /centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zakres zamówienia obejmuje:

a. Etap I – Wykonanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej,

b. Etap II – Wykonanie koncepcji funkcjonalno – użytkowych,

c. Etap III – Wykonanie koncepcji architektonicznych, na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno – użytkowej,

d. Etap IV – Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,

e. Etap V – Wykonanie dokumentacji wykonawczej, kosztorysu inwestorskiego, STWIOR, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót, udział w komisji przetargowej w charakterze biegłego,

f. Etap VI – Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu).

Realizacja Etapu I i Etapu II jest zagwarantowana. Zamawiający zastrzega możliwość nierealizowania zadania w części od Etapu III lub następnych etapów. Kolejne etapy są prawem opcji dla Zamawiającego.

W przypadku niezrealizowanej części zamówienia (Etap III i kolejne) – wynagrodzenie nie przysługuje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu rozszerzonych badań geofizycznych gruntu po wyborze lokalizacji centrum przesiadkowego i uzasadniającej je uwarunkowaniach określonych w studium wykonalności.

Kod CPV: 71.00.00.00-8.

b) okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia

Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres usług i uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 22

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Dotyczy projektu nr 020B/20 Tytuł projektu: Centrum Przesiadkowe w Zabrzu.Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-020B/20-00.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 133-303559

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: BZP.271.7.2018.AZ

Bezeichnung des Auftrags:

Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

03/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: An Archi Group Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chorzowska 6
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 3 800 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI p.z.p. Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g p.z.p.). Uzupełnienie sekcji VI.3 Inf. dodatkowe: Informacje ogólne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl . Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na postanowienia ww. regulaminów.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio pocztę elektroniczną. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci jednego skompresowanego pliku archiwum ZIP zaszyfrowanego zgodnie z trescia Instrukcji użytkownika Systemu Miniprtal ePuap, stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePuap. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podp. elektr.. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (inne niż oferta, wycofanie, zmiana oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP, TED lub ID postępowania (przy przesyłaniu korespondencji przez ePUAP proszę wybrać Miasto Zabrze: automatycznie pojawi się adres skrytki e_puap:/2478/SkrytkaESP). Zamawiający komunikuje się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.1. SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

05/08/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL229 Gliwicki

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: UPORZĄDKOWANIE POTOKÓW RUCHU: PIESZEGO, SAMOCHODOWEGO,ROWEROWEGO, KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ZABRZE poprzez opracowanie Koncepcji,Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparciemobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum

/centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zakres zamówienia obejmuje:

a. Etap I – Wykonanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej,

b. Etap II – Wykonanie koncepcji funkcjonalno – użytkowych,

c. Etap III – Wykonanie koncepcji architektonicznych, na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcjifunkcjonalno – użytkowej,

d. Etap IV – Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego na podstawie zatwierdzonej przezZamawiającego koncepcji architektonicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dlarealizacji przedmiotu zamówienia,

e. Etap V – Wykonanie dokumentacji wykonawczej, kosztorysu inwestorskiego, STWIOR, opracowaniespecyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót, udział w komisji przetargowej wcharakterze biegłego,

f. Etap VI – Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji od daty przekazania placu budowyWykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskanie decyzji pozwolenia naużytkowanie obiektu).

Realizacja Etapu I i Etapu II jest zagwarantowana. Zamawiający zastrzega możliwość nierealizowania zadaniaw części od Etapu III lub następnych etapów. Kolejne etapy są prawem opcji dla Zamawiającego.

W przypadku niezrealizowanej części zamówienia (Etap III i kolejne) – wynagrodzenie nie przysługuje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 22

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 000 000.00 PLN

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: An Archi Group Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chorzowska 6
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Przedłużenie terminu realizacji umowy do 31.10.2023r. oraz zmiana wynagrodzenia. Wcześniejsze zmiany do umowy dotyczyły m.in. przedłużenia terminu realizacji

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Mając na uwadze szereg okoliczności, które zaistniały podczas realizacji umowy, a których ani Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, w tym przede wszystkim wystąpienie pandemii COVID-19 oraz agresji zbrojonej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz skutki polityczno-społeczno-gospodarcze ww. okoliczności niezbędne stało się przedłużenie terminu realizacji Nadzoru Autorskiego. Inne okoliczności to: przedłużające się praca projektowe, czas trwania postępowania przetargowego i późne podpisanie umowy na roboty budowlane, czas trwania postępowania z uwzględnieniem kontroli UZP, termin przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, nieprzewidziane okoliczności -poziom wód gruntowych.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 3 800 000.00 PLN

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 3 841 850.30 PLN

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 11-12
Ausgabe
11-12.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de