Startseite »

Polen, Wieliczka: Auftragsbekanntmachung (2022/S 098-270294)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Wieliczka: Auftragsbekanntmachung (2022/S 098-270294)

20/05/2022

  
S98

Polen-Wieliczka: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 098-270294

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
Nationale Identifikationsnummer: REGON 356378582
Postanschrift: Słowackiego 29
Ort: Wieliczka
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 32-020
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Seweryn
E-Mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl
Telefon: +48 123999888
Fax: +48 123999890
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdp.wieliczka.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.zdp.wieliczka.pl/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.zdp.wieliczka.pl/index.php?id=101

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Wielickiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Budowa dróg kołowych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2040K, 2007K i 2029K z podziałem na 3 części.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDP.ZP.271.8.2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji drogowej. Opracowanie dokumentacji zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis każdej części zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia tj. Specyfikacja Techniczna stanowiąca odpowiednio dla danej części załącznik C1,C2,C3, do SWZ oraz wzór umowy załącznik B1,2;B3 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogi powiatowej nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

NUTS-Code: PL21 Małopolskie

NUTS-Code: PL214 Krakowski

Hauptort der Ausführung:

Powiat Wielicki miejscowość Byszyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Część I Zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogi powiatowej nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)

zgodnie z załącznikiem C1 i B1 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 16

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

SWZ z załącznikami

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

NUTS-Code: PL21 Małopolskie

NUTS-Code: PL214 Krakowski

Hauptort der Ausführung:

Powiat Wielicki miejscowość Targowisko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

•• Część II Zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)

zgodnie z załącznikiem C2 i B2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 12

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

SWZ z załącznikami

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice.

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

NUTS-Code: PL21 Małopolskie

NUTS-Code: PL214 Krakowski

Hauptort der Ausführung:

Powiat Wielicki miejscowość Podstolice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część III Zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice. Z podziałem na 3 odcinki

zgodnie z załącznikiem C3 i B3 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 16

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

SWZ z załącznikami

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 24.1 lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:

a)Wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zadania polegającego na :

*Dla części I – Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zakończonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) o długości minimum 1,00 km

*Dla części II, Część III – Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę inwestycji drogowej o długości min 0,2 km (Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót). Określenie definicji opracowania dokumentacji projektowej jako doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wykazać się doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej jednego zadania dla części o większej wartości.

b) Dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego:

Nie dotyczy

c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zadania:

• Dla części I – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej – drogi min klasy Z, , posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zakończonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) o długości min 1,00 km

• Dla części II i III – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej – drogi min klasy Z, posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmujących zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę inwestycji drogowej (Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót). Określenie definicji opracowania dokumentacji projektowej jako doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik B1,B2 i B3 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 048-124781

IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 23/06/2022

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/08/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 23/06/2022

Ortszeit: 11:00

Ort:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka,

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Monika Seweryn

Adam Mizera

Anna Kaczor

Michał Pokrywka

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja

Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Czerwiec 2022

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

SWZ z załącznikami

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02 676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ort: Warszawa
Land: Polen

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1 Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale IX ustawy Pzp tj. (DZ.U. z 2021 poz. 1129)

2 Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

3 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4 Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

33.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby – Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02 676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/05/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung S1
Ausgabe
S1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de