Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Warschau: Zusätzliche Angaben

Anzeige:
17/05/2019

  
S95
  
– – Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 095-230553

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 084-200392)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Biela
Telefon: +48 222299931
E-Mail: dzp@lpr.com.pl
Fax: +48 222299933
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lpr.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie…

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/3/IV/2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową drogi dojazdowej”, zlokalizowanej na działkach nr 2/15, 2/18, 2/19 oraz zjazd na działce nr 2/21 obręb Kokotów, gmina Wieliczka, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów oraz uzyskanie zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku wyłącznego dla śmigłowców, a także uzyskanie decyzji o wpisie lotniska do rejestru lotnisk, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

16/05/2019

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 084-200392

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: VI.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe

Anstatt:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 31.5.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 6 000,00 PLN.

muss es heißen:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 3.6.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 6 000,00 PLN.

Abschnitt Nummer: II.2.11

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach

Anstatt:

Opcje: nie

muss es heißen:

Opcje: tak

Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z Prawa Opcji polegającego na:

Zaprojektowaniu stacji transformatorowej 15/0, 4 kV,

Zaprojektowaniu trasy linii kablowej 15 kV od istniejącego złącza kablowego do projektowanej stacji transformatorowej,

Zaprojektowaniu trasy linii kablowej ze stacji transformatorowej do rozdzielni głównej obiektu.

1) Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji może nastąpić w terminie 30 dni od daty podpisania umowy na podstawie przesłanego przez Zamawiającego pisemnego zlecenia do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany w umowie.

2) Wykonawca zrealizuje Prawo Opcji w terminie i na zasadach wykonania Etapu I.

3) Rozliczenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnej z zaoferowaną ceną w formularzu ofertowym, na tych samych zasadach odbioru Etapu I. Prawo Opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Anstatt:

Tag: 31/05/2019

Ortszeit: 12:30

muss es heißen:

Tag: 03/06/2019

Ortszeit: 12:30

Abschnitt Nummer: IV.2.6

Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Anstatt:

Tag: 29/07/2019

muss es heißen:

Tag: 01/08/2019

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert

Anstatt:

Tag: 31/05/2019

Ortszeit: 13:00

muss es heißen:

Tag: 03/06/2019

Ortszeit: 13:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ udostępnionej na stronie internetowej https://www.lpr.com.pl/pl/numer-postepowania-zp-3-iv-2019/#post-content

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de