Startseite » Ausschreibung »

Polen, Warschau: Zusätzliche Angaben (2021/S 186-484505)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Zusätzliche Angaben (2021/S 186-484505)

24/09/2021

  
S186

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 186-484505

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 167-437935)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): zbigniew.skrzypek
E-Mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709463
Fax: +48 225709463
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pib-nio.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pib-nio.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej0Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: NzO-160/21/ZS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego mieszczącego sie przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie wraz z infrastruktura techniczna i wyposażeniem niezbędnym do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zaprojektowanych robót budowlanych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

21/09/2021

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 167-437935

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 2

Anstatt:

2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat (przed terminem składania wniosków), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (przed terminem składania wniosków) – Załącznik nr 5 do OPiW.

muss es heißen:

2.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 13 lat (przed terminem składania wniosków), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (przed terminem składania wniosków) – Załącznik nr 5 do OPiW.

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom wymaganych standardów:

Anstatt:

a) projektant branży architektonicznej – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej: 2-ch (dwóch) zamówień dla 2-ch (dwóch) różnych obiektów polegających na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obiektu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej dla każdego z obiektów nie mniejszej niż 30 000 m2 , w ramach których (dla każdego z obiektów) zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

b) technolog medyczny – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów technologii medycznych oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu: co najmniej 2-ch (dwóch) projektów technologii medycznej dla 2-ch (dwóch) różnych obiektów szpitalnych o powierzchni użytkowej dla każdego z obiektów nie mniejszej niż 30 000 m2, w ramach których (dla każdego z obiektów) zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

c) projektant branży konstrukcyjnej – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu: co najmniej 2-ch (dwóch) zamówień, realizowanych na różnych obiektach, polegających na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego, dla budowy obiektu o powierzchni użytkowej co najmniej 20 000 m2 i minimum 6 kondygnacjach nadziemnych oraz minimum 1 kondygnacji podziemnej;

d) projektant branży drogowej – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe i która spełnia następujące warunki: zrealizowała co najmniej 2-a (dwa) zamówienia, realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu budowy drogi kategorii GP lub G;

e) projektant branży instalacyjnej (sanitarnej) – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe) i która spełnia następujące warunki: zrealizowała co najmniej 2-a (dwa) zamówienia, realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu wykonawczego, dla budowy obiektu szpitalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej co najmniej 30 000 m2 zawierającego co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

f) projektant branży instalacyjnej (elektrycznej) – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe i która spełnia następujące warunki: zrealizowała, co najmniej 2-a (dwa) zamówienia, realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu wykonawczego, dla budowy obiektu szpitalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej co najmniej 30 000 m2 zawierającego łącznie co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen

muss es heißen:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w Zespole opracowującym projekt będzie uczestniczyć:

a) projektant branży architektonicznej: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz legitymująca sie doświadczeniem w wykonaniu w branży architektonicznej co najmniej: 2 projektów dla 2-ch (dwóch) różnych obiektów polegających na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obiektu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej dla każdego z obiektów nie mniejszej niż 30.000 m2 , w ramach których (dla każdego z obiektów) zaprojektowano co najmniej 200łóżek szpitalnych, co najmniej 4 sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalna oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MR I lub CT lub rentgen."

b) technolog medyczny: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów technologii medycznych oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu w zakresie technologii medycznej: co najmniej 2-ch (dwóch) projektów dla 2-ch (dwóch) różnych obiektów szpitalnych o powierzchni użytkowej dla każdego z obiektów nie mniejszej niż 30 000 m2, w ramach których (dla każdego z obiektów) zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

c) projektant branży konstrukcyjnej: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu w branży konstrukcyjnej: co najmniej 2-ch (dwóch) projektów, realizowanych na różnych obiektach, polegających na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego, dla budowy obiektu o powierzchni użytkowej co najmniej 20.000 m2 i minimum 6 kondygnacjach nadziemnych oraz minimum 1 kondygnacji podziemnej;

d) projektant branży drogowej – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe i która spełnia następujące warunki: zrealizowała co najmniej 2-a (dwa) projekty, w branży drogowej realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu budowy drogi kategorii GP lub G;

e) projektant branży instalacyjnej (sanitarnej) – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe) i która spełnia następujące warunki: zrealizowała w branży instalacyjnej sanitarnej co najmniej 2-a (dwa) projekty, realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu wykonawczego, dla budowy obiektu szpitalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej co najmniej 30. 000 m2 zawierającego co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom wymaganych standardów:

Anstatt:

f) projektant branży instalacyjnej (elektrycznej) – co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe i która spełnia następujące warunki: zrealizowała, co najmniej 2-a (dwa) zamówienia, realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu wykonawczego, dla budowy obiektu szpitalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej co najmniej 30 000 m2 zawierającego łącznie co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen

muss es heißen:

f) projektant branży instalacyjnej (elektrycznej)

– co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe i która spełnia następujące warunki: zrealizowała w branży instalacyjnej elektrycznej, co najmniej 2-a (dwa) projekty, realizowane na różnych obiektach, polegające na wykonaniu projektu wykonawczego, dla budowy obiektu szpitalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej co najmniej 30. 000 m2 zawierającego łącznie co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen.

Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych w punktach a-f. poszczególnych funkcji przez jedną lub więcej osób z zastrzeżeniem, że wszystkie wymogi z danej funkcji spełnia jedna osoba.

Abschnitt Nummer: VI.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: cd z Sekcji III/1.3

Anstatt:

cd. z Sekcji III/1.3

2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:

w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) co najmniej 2 (dwie) usługi zrealizowane na różnych obiektach polegające na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obiektu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej, dla każdego z obiektu nie mniejszej niż 30 000 m2, w ramach których (dla każdego z obiektów) zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

oraz

b) co najmniej 2 (dwie) usługi zrealizowane na różnych obiektach polegające na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2, o co najmniej 6 kondygnacjach nadziemnych i minimum 1 kondygnacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną

muss es heißen:

cd. z Sekcji III/1.3

2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:

w okresie ostatnich 13 (trzynastu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obiektu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej obiektu nie mniejszej niż 30 000 m2, w ramach której zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen;

oraz

b) co najmniej 2 (dwie) usługi zrealizowane na różnych obiektach polegające na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2, o co najmniej 6 kondygnacjach nadziemnych i minimum 1 kondygnacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku opisanego w pkt a) i b) w ramach tej samej usługi. Wykaz usług musi zawierać co najmniej 2 usługi projektowe zrealizowane na różnych obiektach.

Abschnitt Nummer: II.2.9

Stelle des zu berichtigenden Textes: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Anstatt:

Kryterium A- doświadczenie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obiektów szpitalnych – max 50 pkt.

wykonanie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu usługi polegającej na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obiektu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 30 000 m2, w ramach której zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen

Kryterium B- doświadczenie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obiektów wielokondygnacyjnych – max 50 pkt.

wykonanie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, usługi polegającej na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2, o co najmniej 6 kondygnacjach nadziemnych i minimum 1 kondygnacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną

Maksymalna liczba punków – 100 pkt.

muss es heißen:

Kryterium A- doświadczenie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obiektów szpitalnych – max 50 pkt.

wykonanie, w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu usługi polegającej na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obiektu szpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 30 000 m2, w ramach której zaprojektowano co najmniej 200 łóżek szpitalnych, co najmniej 4 (cztery) sale operacyjne, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Aptekę Szpitalną oraz pomieszczenia diagnostyczne: endoskopie, MRI lub CT lub rentgen

Kryterium B- doświadczenie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obiektów wielokondygnacyjnych – max 50 pkt.

wykonanie, w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, usługi polegającej na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2, o co najmniej 6 kondygnacjach nadziemnych i minimum 1 kondygnacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną

Maksymalna liczba punków – 100 pkt.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 30/09/2021

Ortszeit: 09:00

muss es heißen:

Tag: 28/10/2021

Ortszeit: 09:00

Abschnitt Nummer: IV.2.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa data wysłania zaproszeń

Anstatt:

Tag: 12/10/2021

muss es heißen:

Tag: 15/11/2021

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de