Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Warschau: Design contest

14/02/2020

  
S32
  
Dienstleistungen – Wettbewerbsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 032-075839

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Nationale Identifikationsnummer: 000325825
Postanschrift: ul. Pasteura 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-093
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Walaszczyk, Wojciech Boguta
E-Mail: konkursmikolajki@nencki.edu.pl
Telefon: +48 225892000
Fax: +48 225892493

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nencki.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.nencki.gov.pl/postepowania-przetargowe/konkursmikolajki

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-261-04/2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot konkursu

1.1. Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w ramach projektu pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.

1.2. Budynek musi zawierać:

Pomieszczenia laboratoryjne, administracyjne i biurowe, salę konferencyjną, magazyny wraz z funkcjami technicznymi (m.in. serwerownia, rozdzielnia elektryczna, węzeł sieci T-K, BMS, wentylatornie, maszynownie, inne specjalistyczne pomieszczenia techniczne z zakresu IT i telekomunikacji) oraz pomieszczenia sanitarne, socjalne i komunikację, w tym windę osobowo-towarową. Przewidywane wymiary budynku: wysokość do 11 m, szerokość 10 m długość 29 m.

Dane powierzchniowo-kubaturowe nowego budynku:

— całkowita kubatura planowanego budynku to ok. 4 994,06 m3, w tym część podziemna ok. 1 531,25 m3 i część nadziemna ok. 3 462,81 m3,

— powierzchnia działki 160 905 m2,

— planowana powierzchnia zabudowy ok. 318,84 m2.

W obszarze planowanej inwestycji, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną należy zaprojektować powierzchnię zieloną ok. 388,21 m2 oraz powierzchnia utwardzona ok. 1 501,39 m2.

Działka posiada tyko częściową infrastrukturę techniczną: drogi pożarowe z wjazdami i wyjazdami, parkingi z dojazdami, oświetleniem, ogrodzeniem, zielenią (trawniki, niska i wysoka zieleń). W ramach planowanej inwestycji zaprojektowane muszą zostać: nowa droga przeciwpożarowa, powierzchnie utwardzone i zieleń wokół planowanego budynku.

1.3. Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim przy Leśnej 13, działka nr 106. Powierzchnia terenu wynosi 0,181 ha (mapa zasadnicza w załączeniu).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.02.00-00-C004/19

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja

Beruf angeben:

Uczestnik konkursu musi wykazać, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej 1 osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Offen

IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kryteria oceny pracy konkursowej; waga procentowa:

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych; 50 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego; 30 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność); 20 %

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge

Tag: 04/03/2020

Ortszeit: 16:00

IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:

Polnisch

IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja

Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Nagroda – jedna.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przedmiot zaproszenia wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w oparciu o istotne postanowienia umowy – Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej, zawarty w Załączniku Z1.2 do regulaminu.

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Nie dotyczy.

IV.3.3)Folgeaufträge

Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja

IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts

Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja

IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:

Mariola Trzeciak

Monika Liguz-Lęcznar

Krzysztof Nieznański

Paweł Boguszewski

Wojciech Boguta

Joanna Kalka-Krakowska

Czarek Chmielewski

Łukasz Błaszczak

Dariusz Walaszczyk

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu

1. Warunki dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę – miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z uczestników indywidualnie.

— spełniają warunki udziału w konkursie.

2. Warunki udziału w konkursie.

2.1. Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

2.2. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być spełniony łącznie.

2.3. Oceny spełnienia warunków dokona organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

2.3. Uczestnik konkursu przedstawi organizatorowi konkursu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane od uczestników konkursu oraz ich forma.

3.1. Wniosek:

Oryginał formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Z 1.1 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

3.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie przekazuje się na adres e-mail wskazany w pkt. 1.7 1.8, w terminie wskazanym w pkt. 4.1 rozdziału I regulaminu.

4. Termin składania prac konkursowych: 18.3.2020 r. godz. 16:00.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (ustawa Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Pzp.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania bezpośrednio Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

4. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp, m.in.:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej (ppkt 1 i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

1) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild
Ausgabe
. kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de