Startseite » Ausschreibung »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

26/05/2020

  
S101
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 101-244547

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warszawski
Nationale Identifikationsnummer: 5250011266
Postanschrift: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-927
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Szajkowska Dział zamówień publicznych UW ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II piętro)
E-Mail: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl
Telefon: +48 225523240

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uw.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu UW

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-361-4/2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza nieużytkowego Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu przeprowadzenia procedury zakończenia i odbioru robót budowlanych.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 278 791.80 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

71200000

71210000

71220000

71240000

71250000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL

Hauptort der Ausführung:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza nieużytkowego Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu przeprowadzenia procedury zakończenia i odbioru robót budowlanych.

2. Przedmiotowa dokumentacja ma służyć do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach przetargu na wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją.

3. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności: pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, jak też uzgodnienia, opracowanej na zlecenie Zamawiającego, ekspertyzy stanu ochrony pożarowej z MWKZ, wraz z uzyskaniem postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w trybie przewidzianym w § 2 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.0.1065 t.j) dalej rozporządzenie WT, oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Podstawowe założenia architektoniczne, przestrzenne i techniczno-użytkowe oraz konserwatorskie, określające precyzyjnie wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostały opisane w Wytycznych funkcjonalno-użytkowych (WFU), opracowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 2019 r.

5. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Podstawowe założenia architektoniczne, przestrzenne i techniczno-użytkowe oraz konserwatorskie, określające precyzyjnie wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostały opisane w Wytycznych funkcjonalno-użytkowych (WFU), opracowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 2019 r., stanowią one załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Harmonogram prac projektowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organizacja i kwalifikacje zespołu wskazanego do realizacji zamówienia /Z/ / Gewichtung: 15

Qualitätskriterium – Name: Analiza założeń do projektowania /A/ / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia /D/ / Gewichtung: 15

Preis – Gewichtung: 50

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia – 49 tygodni.

2. Tydzień rozumiany jest zgodnie z definicją określoną w §1 pkt 3 wzoru umowy.

3. Oferty proponujące inny termin (okres) wykonania zamówienia zostaną odrzucone.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 024-053910

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu UW

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

30/04/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Demiurg Projekt S.A.
Postanschrift: ul. Górnicza 2/143A
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 60-107
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Demiurg sp. z o.o. sp. k.
Postanschrift: ul. Górnicza 2/143A
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 60-107
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 383 166.67 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 278 791.80 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców / osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/05/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de