Startseite » Ausschreibung »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

07/04/2020

  
S69
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 069-164700

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A., Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka Skarbu Państwa

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny”

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2019/WNP-010760

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny”.

2. Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 260 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71248000

71520000

71521000

71530000

71540000

71541000

71630000

71631000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL713

Hauptort der Ausführung:

Rokiciny, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny”.

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” – która stanowi Załącznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz Wzorze umowy: maksymalny okres realizacji – do 145 tygodnie. Określenie w sekcji II.2.7. ogłoszenia – okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1 015 dni co stanowi 145 tyg.

10. Zamawiający przewidział wysokość wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

11. Wartość szacunkowa podana w sekcji II.2.6 ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ

14. Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-516932

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

26/03/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: PHIN Consulting Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Częstochowska 63
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 93-121
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Częstochowska 63
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 93-121
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 314 352.50 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 260 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wartość w sekcji V.2.4 ogłoszenia dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/04/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild md 5
Ausgabe
5.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de