Startseite » Allgemein »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 233-614967)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 233-614967)

01/12/2021

  
S233

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 233-614967

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6420000642
Postanschrift: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Cwaliński
E-Mail: Rafal.Cwalinski@gkpge.pl
Telefon: +48 697599825
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl

I.6)Haupttätigkeit(en)

Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji " Realizacja "pod klucz" przyłącza gazowego (PG) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłowni w Gdyni

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PEC/PEC/ZNW/00436/2021

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji „Realizacja „pod klucz” przyłącza gazowego (PG) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Wert ohne MwSt.: 1 560 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże – 80-867 Gdańsk; ul. Swojska 9;

– Elektrociepłownia Gdyńska EC3 – 81-036 Gdynia; ul. Pucka 118.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji „Realizacja „pod klucz” przyłącza gazowego (PG) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poniżej.

1. Prawo opcji będzie polegało na skorzystaniu z Prac w zakresie: Opracowanie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 247). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe zadanie wymagać będzie opracowania Raportu Oddziaływania na Środowisko.

2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji, gdy ze względu na obowiązujące przepisy i wydane decyzje administracyjne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia niezbędne będzie opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko.

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Zamówienia objętego opcją.

4. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku Nr 2 do SWZ (Projekt Umowy).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pełna nazwa postępowania: Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji " Realizacja "pod klucz" przyłącza gazowego (PG) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłowni w Gdyni wraz z uzyskaniem decyzji Pozwoleń na Budowę

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 105-277796

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji " Realizacja "pod klucz" przyłącza gazowego (PG) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłowni w Gdyni

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

19/11/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 8941542269
Postanschrift: ul. Ostródzka 24
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 54-111
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 772 000.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 560 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w sposób inny;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

26/11/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2021
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de