Startseite » Allgemein »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 090-233590)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 090-233590)

10/05/2021

  
S90

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 090-233590

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationale Identifikationsnummer: 140610454
Postanschrift: Al. Ujazdowskie 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-583
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Jakubczuk
E-Mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefon: +48 224371352
Fax: +48 224371390
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://cba.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.cba.gov.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Służba specjalna

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na nadbudowę piętra wraz z wymianą stropów w gmachu A na potrzeby CBA przy ul. Krzywickiego 34 z pełnieniem nadzoru autorskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 87/>PU/2020/EJ

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na nadbudowę piętra wraz z wymianą stropów w gmachu A na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ul. Krzywickiego 34 z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ Podane informacje mają charakter poglądowy. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym, który zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.

Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych objętych klauzulą „zastrzeżone" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742).

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71220000 Architekturentwurf

71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na nadbudowę piętra wraz z wymianą stropów w gmachu A na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ul. Krzywickiego 34 z pełnieniem nadzoru autorskiego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność do ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych do klauzuli zastrzeżone. W tym celu Zamawiający żąda:

1. Decyzję lub inny dokument powołujący pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wraz z jego aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych.

2. Dla osób, o których mowa w rozdziale VI SIWZ ust 1.2 pkt b6) – aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie informacji niejawnych;

W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającymi do dostępu do informacji niejawnych Zamawiający wymaga posiadania pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej, oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, o których mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5.3 Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW lub oświadczenie, że Wykonawca posiada system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, któremu kierownik jednostki organizacyjnej udzielił akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez zatwierdzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy o ochronie informacji niejawnych (załącznik nr 4).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: termin realizacji / Gewichtung: 25

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie zawodowe / Gewichtung: 15

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 15 000,00 PLN.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 251-630766

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na nadbudowę piętra wraz z wymianą stropów w gmachu A na potrzeby CBA przy ul. Krzywickiego 34 z pełnieniem nadzoru autorskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp,

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć dokument JEDZ.

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia zamawiający żąda:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

3.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

3.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodne z opisem zawartym w ust. 4 rozdziału VII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Izby
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

05/05/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 6
Ausgabe
6.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de