Startseite » Allgemein »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 041-103032)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 041-103032)

01/03/2021

  
S41

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 041-103032

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka Skarbu Państwa

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Przebudowa dworca kolejowego Łódź Kaliska”

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2020/WNP-011714

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż: budowlanej w tym: architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwanej „Dokumentacją” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot umowy.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 629 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź

Hauptort der Ausführung:

Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż: budowlanej w tym: architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwanej „Dokumentacją” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

7. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 3 ppkt 2 SIWZ, porozumiewały się

z Zamawiającym w języku polskim w stopniu zaawansowanym C1 – zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski co najmniej w wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.”, która stanowi Załącznik nr 7 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

11. Wartość szacunkowa podana w sekcji II.2.6 ogłoszenia jest wartością zamów. podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100).

13. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w VI etapach, opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz we wzorze umowy. Termin realizacji w ramach etapów od I do VI wynosi do 179 tygodni od dnia zawarcia umowy.

14. Określenie w Sekcji II.2.7) ogłoszenia – okres w dniach – dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 1253 dni co stanowi 179 tyg.

15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

16. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

17. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 174-420728

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Przebudowa dworca kolejowego Łódź Kaliska”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

12/02/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 11

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 11

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 11

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: An Archi Group Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chorzowska 64
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 328 164.73 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 629 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia, o której mowa w sekcji V.2.4 ogłoszenia dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

24/02/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de