Startseite » Allgemein »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 228-562181)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 228-562181)

23/11/2020

  
S228

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 228-562181

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A., Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka Skarbu Państwa

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa dworców kolejowych: Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Racibórz” w podziale na trzy zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2020/WNP-011462

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworców kolejowych: Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Racibórz” w podziale na trzy zadania. Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na platformie zakupowej pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 581 970.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwest. pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza"

Los-Nr.: II

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71520000 Bauaufsicht

71521000 Baustellenüberwachung

71530000 Beratung im Bauwesen

71540000 Bauverwaltungsleistungen

71541000 Projektmanagement im Bauwesen

71630000 Technische Kontrolle und Tests

71631000 Technische Kontrolle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki

Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza".

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – przeznaczony odpowiednio dla tego zadania.

3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9b do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – przeznaczony odpowiednio dla tego zadania.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 3 ppkt 3 SIWZ, porozumiewały się z zamawiającym w języku polskim w stopniu zaawansowanym C1 – zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” – która stanowi załącznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz Wzorze umowy: maksymalny okres realizacji – do 165 tygodni. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1 155 dni co stanowi 165 tygodni.

10. Zamawiający wymaga od wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

13. Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na platformie zakupowej pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Racibórz"

Los-Nr.: III

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71520000 Bauaufsicht

71521000 Baustellenüberwachung

71530000 Beratung im Bauwesen

71540000 Bauverwaltungsleistungen

71541000 Projektmanagement im Bauwesen

71630000 Technische Kontrolle und Tests

71631000 Technische Kontrolle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL227 Rybnicki

Hauptort der Ausführung:

Racibórz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Racibórz".

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – przeznaczony odpowiednio dla tego zadania.

3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – przeznaczony odpowiednio dla tego zadania.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 3 ppkt 3 SIWZ, porozumiewały się z zamawiającym w języku polskim w stopniu zaawansowanym C1 – zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” – która stanowi załącznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz Wzorze umowy: maksymalny okres realizacji – do 183 tygodni. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1 281 dni co stanowi 183 tygodnie.

10. Zamawiający wymaga od wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

13. Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości tekstu w ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, która wraz z załącznikami zamieszczona została na platformie zakupowej pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 121-296478

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: II

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwest. pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

03/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Prokom Construction sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Władysława Reymonta 30 lok. 1
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 405 177.20 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 231 750.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wsparcie merytoryczne Wykonawcy w zakresie zdolności technicznej poprzez bezpośrednią realizację przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy w zakresie realizacji usług, do których te zdolności są wymagane oraz pełnienie usług konsultingowych w całym okresie realizacji zamówienia.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: III

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwest. pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Racibórz"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

29/10/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Ekocentrum – Wrocławski ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Budziszyńska 35/1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54-434
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 731 102.83 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 350 220.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wartość w sekcji V.2.4 Ogłoszenia dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

18/11/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de