Startseite » Allgemein »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 204-496941)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 204-496941)

20/10/2020

  
S204

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 204-496941

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Postanschrift: ul. Księżycowa 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-934
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Lisowski
E-Mail: dzp@lpr.com.pl
Telefon: +48 222299931
Fax: +48 222299933
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lpr.com.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/4/I/2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, oraz pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania budowy i odbiorów.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 310 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, oraz pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania budowy i odbiorów.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

a) etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów budowlano-wykonawczych przyłączy, przekładek, zjazdów, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę, złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;

b) etap 2 – wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramów rzeczowo-finansowego i realizacji inwestycji; aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydłużenia procesu wyboru Wykonawcy robót budowlanych;

c) etap 3 – złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie skutecznego (udokumentowanego oświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, oraz potwierdzenia skutecznego (udokumentowanego oświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu) dokonania niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę;

d) etap 4 – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9 IPU, w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin realizacji etapu 2 / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec zmianie w wyniku zaproponowania, w ramach kryterium oceny ofert, krótszego terminu wykonania etapu 2. Szczegółowo terminy wykonania zamówienia określone są w par. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 052-123661

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

24/09/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Maki Architekci Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wesele 6/6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 30-127
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 583 730.84 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 310 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed terminem składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w par. 12 SIWZ.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku formach (w zależności od wyboru Wykonawcy) opisanych w par. 21 SIWZ.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

4. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

5. Zamawiający informuje, że zaplanowane na realizację zamówienia środki zostaną przyznane Zamawiającemu w drodze umowy z Ministerstwem Zdrowia. Zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp Zamawiający informuje, że przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków na realizację zamówienia.

6. Zamawiający wymaga aby kluczowe czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. czynności wykonywane przez generalnego projektanta branży architektonicznej, były wykonywane osobiście przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia czynności wykonywanych przez generalnego projektanta branży architektonicznej podwykonawcom.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 uPzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

15/10/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 10
Ausgabe
10.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de