Startseite » Allgemein »

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 204-496920)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 204-496920)

20/10/2020

  
S204

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 204-496920

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka Skarbu Państwa

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadcz. usługi inżyniera kontraktu pełniącego funk. inspektora nadzoru inwestorskiego nad rob. bud. w ramach zad. inwestyc. pn.: „Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dw. kolej. Jasień Brzeski”.

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2020/WNP-011457/2

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Jasień Brzeski”.

2. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71520000 Bauaufsicht

71521000 Baustellenüberwachung

71530000 Beratung im Bauwesen

71540000 Bauverwaltungsleistungen

71541000 Projektmanagement im Bauwesen

71630000 Technische Kontrolle und Tests

71631000 Technische Kontrolle

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL21 Małopolskie

Hauptort der Ausführung:

Jasień Brzeski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Jasień Brzeski”.

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” – która stanowi Załącznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy: Maksymalny okres realizacji – do 112 tygodnie. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 784 dni co stanowi 112 tyg.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Wartość szacunkowa podana w sekcji II.2.6 ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

14. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Program operacyjny infrastruktura i środowisko

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 174-420687

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadcz. usługi inżyniera kontraktu pełniącego funk. inspektora nadzoru inwestorskiego nad rob. bud. w ramach zad. inwestyc. pn.: „Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dw. kolej. Jasień Brzeski”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

15/10/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de