Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Warschau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

13/09/2018

  
S176
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 176-399335

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
00-973
Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Telefon: +48 224749177
E-Mail: przetargi@pkp.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pkpsa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Spółka Skarbu Państwa

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Referenznummer der Bekanntmachung: KIZ/2017/WNP-006846

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023”. OPZ zawiera Zał. nr 11 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że podane w OPZ oraz w Arkuszu cenowym stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ lokalizacje, miejscowości, powierzchnie, wielkości obiektów oraz ich przypisanie do poszczególnych Wariantów wykonania usługi są wyłącznie referencyjne i mogą ulec zmianie przez Zamawiającego. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy ramowej stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji każdego z zamówień szczegółowych, określają Umowy wykonawcze, których wzory stanowią Zał. nr 3 do Umowy ramowej (dla wariantu W1), Zał. nr 4 do Umowy ramowej (dla wariantu W2), Zał. nr 5 do Umowy ramowej (dla wariantu W3). Umowy wykonawcze zawierane będą na podstawie Umowy ramowej.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 26 767 642.81 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71221000

71320000

71315300

71420000

71330000

71248000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL

Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postępowanie mające na celu zawarcie Umowy ramowej prowadzone jest z zastosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie dwudziestoma wykonawcami. W przypadku złożenia w postępowaniu maksymalnie dwudziestu ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zawrze Umowę ramową ze wszystkimi wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację zamówień szczegółowych wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową. Zamówienia szczegółowe będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, udzielane sukcesywnie Wykonawcy wyłonionemu zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Zał. nr 11 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że podane w OPZ oraz w Arkuszu cenowym stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ lokalizacje, miejscowości, powierzchnie, wielkości obiektów oraz ich przypisanie do poszczególnych Wariantów wykonania usługi są wyłącznie referencyjne i mogą ulec zmianie przez Zamawiającego. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy ramowej stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji każdego z zamówień szczegółowych, określają Umowy wykonawcze, których wzory stanowią Zał. nr 3 do Umowy ramowej (dla wariantu W1), Zał. nr 4 do Umowy ramowej (dla wariantu W2), Zał. nr 5 do Umowy ramowej (dla wariantu W3). Umowy wykonawcze zawierane będą na podstawie Umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w jednolitym dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe nie powoduje powstania odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego – do jej powstania niezbędne jest spełnienie przesłanek określonych w przepisach ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze. zm.) zwaną dalej „Kc” w tym w szczególności przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy podwykonawczej/ umowy podwykonawczej wraz z dokumentacją oraz wyrażenie przez Zamawiającego zgody w sposób określony w postanowieniach umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone podwykonawcom Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Umowa ramowa zawarta na podstawie niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony tj. na okres 18 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania środków finansowych Zamawiającego, przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy ramowej, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub/ i ze środków budżetu państwa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 193-396305

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Paka Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Waryńskiego 72F
Skierniewice
96-100
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 767 642.81 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 767 643.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projekty konstrukcji, projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji elektrycznych, projekty instalacji niskoprądowych, projekty zieleni, ekspertyzy ppoż, mikologiczne,

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Hausmann i Partnerzy Studio Projektowe Architekton S.C.
ul. Podchorążych 1
Piła
64-920
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 767 642.81 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 767 643.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
Warszawa
03-236
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 767 642.81 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 767 643.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

W zakresie goe-inżynierii, geologii, geotechniki, w zakresie geodezji, w zakresie środowiskowym.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Pas Projekt Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5
Nadarzyn
05-830
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 767 642.81 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 767 643.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonawca wskazał korzystanie z podwykonawstwa, jednakże na obecnym etapie postępowania nie są oni znani Wykonawcy

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Meritum Projekt Marek Myrcik
ul. Gliwicka 228
Katowice
40-861
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 767 642.81 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 767 643.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

31/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 12

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Demiurg Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubeckiego Franciszka Ksawerego 2
Poznań
60-348
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 767 642.81 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 767 643.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. PKP S.A w dniu 31.8.2018 r. zawarła umowę ramową z sześcioma Wykonawcami. W okresie obowiązywania Umowy ramowej, Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień szczegółowych do łącznej kwoty netto: 26 767 643,00 PLN.

2. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację zamówień szczegółowych wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową. Zamówienia szczegółowe będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, udzielane sukcesywnie Wykonawcy wyłonionemu zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp. Zamówienia szczegółowe, mogą być realizowane w ramach pojedynczych usług lub jako grupa usług, stanowiąca sumę kilku wybranych usług, składających się na przedmiot Umowy ramowej. Zakres poszczególnych zamówień szczegółowych, Zamawiający szczegółowo określi w zaproszeniu do składania ofert.

3. Umowa ramowa została zawarta na czas określony tj. na okres 18 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania środków finansowych Zamawiającego, przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy ramowej, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć, na podstawie Umów Wykonawczych zawartych w ramach zamówień szczegółowych.

5. Żadne z postanowień Umowy ramowej nie może być traktowane jako zobowiązanie Zamawiającego do udzielania zamówień szczegółowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de