Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Auftragsbekanntmachung

16/01/2020

  
S11
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 011-021827

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pkp.eb2b.com.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pkp.eb2b.com.pl

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://pkp.eb2b.com.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: spółka Skarbu Państwa

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Olesno Śląskie"

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2020/WNP-010807

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Olesno Śląskie”.

2. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71248000

71520000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL52

Hauptort der Ausführung:

Olesno Śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Olesno Śląskie”.

2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ zwana dalej „Umowa” oraz w OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” – która stanowi Załącznik nr 6 do umowy (w zakresie przepisów BHP).

9. Przedmiot zamów. realizowany będzie w 2 etapach opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy: maksymalny okres realizacji – do 165 tygodni. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1 155 dni co stanowi 165 tyg.

10. Zamawiający przewidział wysokość wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

11. Wartość szacunkowa podana w sekcji II.2.6 ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ,części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień podobnych będzie obejmował: weryfikację dokumentacji projektowej i powykonawczej, nadzór nad robotami w zakresie: robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych (m.in. wykończeniowych), drogowych, związanych z zagospodarowaniem terenu, robót branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej, w tym sporządzanie niezbędnych opinii, sprawozdań, raportów, analiz, zestawień. Szczegółowy zakres i warunki udzielenia zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

14. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 538 285.09 PLN

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 1155

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uwaga!

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy załączyć na platformie w zakładce Pytania/Informacje.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 odrębne zamówienia (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

a) co najmniej 1 odrębne zamówienie (umowę) na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 obejmujące swym zakresem co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,

o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100);

oraz

b) co najmniej 1 odrębne zamówienie (umowę) na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 obejmujące swym zakresem co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,

o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067);

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

osobami posiadającymi – uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186), zwanej dalej „ustawa Pb” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

a) inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

b) inspektor nadzoru robót sanitarnych – co najmniej 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych, oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;

c) inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków;

d) inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy nadzorze nad robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

e) inżynier kontraktu – zarządzający realizacją inwestycji – co najmniej 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe magisterskie, oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na zarządzaniu inwestycjami budowlanymi.

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa w lit. a–e powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż 1 specjalności przy czym zakaz, o którym mowa rozciąga się także na osobę pełniącą funkcję inżyniera kontraktu – zarządzającego realizacją inwestycji.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Określone w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 20/02/2020

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 20/02/2020

Ortszeit: 12:30

Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na platformie ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w rozdziale XII SIWZ.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

4. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość opisane zostały w rozdziale XVI SIWZ.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dalej Wyk.), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. X SIWZ. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wyk. występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

3. Wyk. wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: część II sekcje A–D, część III sekcje A–D, część IV sekcja α (Wyk. ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz część VI, w formie elektronicznej,opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, za pośrednictwem platformy zakupowej, dalej jako „Platforma” lub „System”, pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wyk. składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający, działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok. o których mowa w rozdz. X SIWZ oraz w rozporządzeniach, o których mowa w rozdz. II SIWZ, w sprawie rodzajów dok, jakich może żądać Zamawiający od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 2 ust. 2 pkt 3 informacji banku lub skok, § 2 ust. 4 pkt 2 wykaz usług, § 2 ust. 4 pkt 10 wykaz osób oraz § 5 pkt 1–6 i 9 w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z § 7, § 8 rozporządzenia.

7. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., dokument JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

9. Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 7 pkt 2 SIWZ.

10. Określenie w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – min. okres, w którym Wyk. będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

11. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/01/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de