Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Warschau: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Warschau: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
11/10/2018

  
S196
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 196-443650

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A. Felińskiego 2B
Warszawa
01-513
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Wielkopolanin
Telefon: +48 225618018
E-Mail: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
Fax: +48 225618268
NUTS-Code: PL9

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mazowieckie.kas.gov.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
A. Felińskiego 2b
Warszawa
01-513
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Wielkopolanin
E-Mail: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynków przy ul. Ciołka 11A i Astronomów 3 w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/23/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynków przy ul. Ciołka 11A i Astronomów 3 w Warszawie” obejmujący zarządzanie, kontrolę, nadzór i rozliczanie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 885 900.00 PLN

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71520000

71540000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL911

Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Ciołka 11A i ul. Astronomów 3, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem Inwestora Zastępczego określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b i 1c do SIWZ – Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w folderach skompresowanych do formatu zip) oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ – Projekt umowy.

Na Inwestorze Zastępczym ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem:

— ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm., dalej Prawo budowlane),

— rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

— ustawy Pzp oraz z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami.

Zastępstwo inwestycyjne w szczególności polega na zarządzaniu całością zadań mających na celu zrealizowanie zadania, obejmując m.in. zarządzanie, koordynowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, organizowanie prac, kontrolę i nadzór nad ich realizacją wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego umową. Inwestor zastępczy zobowiązany będzie świadczyć usługi w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy robót budowlanych, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, przy skutecznym wyegzekwowaniu od Wykonawcy robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i urządzeń, jakości prac i kosztów ich realizacji, jak również prawidłowe rozliczenie oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolenia niezbędnego na użytkowanie inwestycji.

Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa istniejącej nieruchomości (dwóch budynków) przy ul. Ciołka 11A i Astronomów 3 w Warszawie (w tym budowy dwóch łączników między budynkami), w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów na budynki użyteczności publicznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 885 900.00 PLN

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 30

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Posiadają zdolność techniczną lub zawodową (doświadczenie) do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia (umowy) na usługi Inwestora Zastępczego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznej, które zostały wykonane w ramach jednego odrębnego zamówienia/umowy), przy czym wartość każdej wykazanej usługi Inspektora Zastępczego musi wynosić nie mniej niż 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),

Zamawiający wymaga, aby zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań budowy lub przebudowy obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej,

— roboty budowlane wykończeniowe w zakresie malowania, urządzania i wyposażania wnętrz,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),

— roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

— roboty budowlane drogowe w zakresie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych dla samochodów.

Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

1. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

4. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.

5. Inspektor nadzoru robót drogowych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.

6. Zarządzający Realizacją Inwestycji (Koordynator) – wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności, przy czym zakaz, o którym mowa rozciąga się także na osobę pełniącą funkcję Koordynatora – Zarządzającego Realizacją Inwestycji.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia i załącznikami nr 1a do 1c do SIWZ oraz treścią projektu umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 19/11/2018

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2019

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 19/11/2018

Ortszeit: 10:30

Ort:

W siedzibie Zamawiającego, w budynku Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przy ul. Felińskiego 2 B, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa: Jacek Wielkopolanin, Kazimierz Lusiński, Dariusz Racki, Jacek Wójtowicz, Anna Cebula, Dorota Piorun, Dariusz Wojciechowski.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości: 25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

2. Wadium Wykonawca może wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawcy zobowiązani są wpłacić przelewem na bankowy rachunek Zamawiającego: nr 20 1010 1010 0166 4913 9120 0000 w NBP O/O W-wa, z adnotacją:

Wadium – Postępowanie PN/23/2018 na Zarządzanie i pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynków przy ul. Ciołka 11A i Astronomów 3 w Warszawie”.

4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy złożenia wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia. Oryginały dokumentów należy złożyć wraz z ofertą w odrębnej kopercie, a kopie dołączyć do oferty.

6. Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia:

— winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy,

— w przypadku wnoszenia przez konsorcjum wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

7. Zwrotu wpłaconego wadium Wykonawcom, Zamawiający dokona w trybie i na zasadach wskazanych w art. 46 Ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wniesienie odwołania na tym etapie postępowania przysługuje wykonawcy w terminie 10 dni:

1) od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w formie elektronicznej lub fax-em albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) wobec treści ogłoszenia i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt 2,

Licząc od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

08/10/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de