Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Warschau: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Warschau: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
13/09/2018

  
S176
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 176-399954

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Równoległa 4a
Warszawa
02-235
Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Sieczkowska
Telefon: +48 226673951
E-Mail: mariola.sieczkowska@psgaz.pl
Fax: +48 226673743
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.psgaz.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.6)Haupttätigkeit(en)

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy i przedmiaru robót gazociągu ś/c w m. Myszyniec, Drążek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec i gm. Łyse.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/W400/WP-000723

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy i przedmiaru robót gazociągu ś/c w m. Myszyniec, Drążek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec i gm. Łyse:

a) gazociągów DN 160 PE 100 SDR 17 o dł. 14 950,0

b) gazociągów DN 110 PE 100 SDR 17 o dł. 2 040,0 m

c) gazociągów DN 90 PE 100 SDR 17 o dł. 870,0 m

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie

W imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji

— o pozwoleniu na budowę,

— wykonanie kosztorysów inwestorskich,

— sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000

71248000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL924

Hauptort der Ausführung:

m. Myszyniec, Drążek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec i gm. Łyse.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy i przedmiaru robót gazociągu ś/c w m. Myszyniec, Drążek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec i gm. Łyse:

a) gazociągów DN 160 PE 100 SDR 17 o dł. 14 950,0

b) gazociągów DN 110 PE 100 SDR 17 o dł. 2 040,0 m

c) gazociągów DN 90 PE 100 SDR 17 o dł. 870,0 m

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie

W imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji

— o pozwoleniu na budowę,

— wykonanie kosztorysów inwestorskich,

— sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 15

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

— posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,

— znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,

— posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projekty budowlane przebudowy lub budowy sieci gazowej o łącznej długości 800,00 mb.

— wykażą, że dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

— co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U. 2016 r., poz. 1725).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien

Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium (art. 138c ust. 1 pkt 3 Ustawy).

Wymagania dotyczące gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków finansowych i uzgodnień płatniczych zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl/

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z przepisami art. 23 Pzp i zasadami SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, dostępnej na stronie: https://zamowienia.psgaz.pl

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 31/10/2018

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/12/2018

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 31/10/2018

Ortszeit: 11:00

Ort:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2018 r. o godz. 11:00, w budynku przy ul. Równoległej 4a w Warszawie, sala 10, parter, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Linoleum
Küchen
Sichtbeton

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de