Startseite » Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit »

Polen, Warschau: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2020/S 182-440013)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Warschau: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2020/S 182-440013)

18/09/2020

  
S182

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 182-440013

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.pkp.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej”

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2018/WNP-008996

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacjąukładu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej”

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL622 Olsztyński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo–Olsztyn”. Zakres dokumentacji projektowej w ramach niniejszego postępowania ze względu na zakładane do realizacji zadanie inwestycyjne podzielone zostało na dwa zasadnicze opracowania:

1) zakres 1 (PKP PLK S.A.)obejmuje dokumentację projektową wielobranżową dla przebudowy infrastruktury torowo-peronowej;

2) zakres 2 (PKP S.A.) obejmuje dokumentację projektową dla wyburzenia istniejącego dworca kolejowego Olsztyn Główny oraz dla budowy nowego budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i niezbędną infrastrukturą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 12 do SIWZ. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy Zał. nr 13 do SIWZ

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 51

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program operacyjny Polska Wschodnia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 166-407557

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

12/08/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: TPF Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Annopol 22
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-236
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 6 330 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dalszy ciąg części VII.2.1) Opis modyfikacji:

II. Paragraf 6 ust. 1 umowy, otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Ustala się maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy dla poniższych etapów:

1) etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do 17.1.2021, w tym:

a) inwentaryzacja i ekspertyzy – zakres 1 i 2, wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z opisem w OPZ – do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

b) koncepcja programowo-przestrzenna układu torowo-peronowego stacji – zakres 1 – do 18.3.2020;

c) wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna (trzy warianty) – zakres 2 – do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

d) uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynków, zgodnie z wytycznymi zamawiającego, w zakresie określonym w OPZ – do 17.1.2021;

e) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wykonaniem dodatkowych pomiarów geodezyjnych w celu pozyskania danych, pozwalających na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej – do 17.8.2020;

f) projekt budowlany budynku dworca i uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym infrastruktury kolejowej i uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę. W przypadku złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – uzyskanie braku sprzeciwu, w zakresie określonym w OPZ – do 17.1.2021;

g) projekt wykonawczy – w zakresie określonym w OPZ – do 16.9.2020;

h) przedmiar robót i kosztorys inwestorski – w zakresie określonym w OPZ – do 16.9.2020;

i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w zakresie określonym w OPZ – do 16.9.2020;

j) „Książki lokali komercyjnych” – w zakresie określonym w OPZ – do 16.9.2020”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/09/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL622 Olsztyński

Hauptort der Ausführung:

Olsztyn

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

W toku realizacji przedmiotu umowy, wystąpiła konieczność zmiany umowy ze względu na wystąpienie poniższych okoliczności, tj.:

Zakres PKP PLK:

— konieczność dostosowania układu torowego stacji Olsztyn Główny do wymogów TSI w związku z prognozowanym wzrostem przewozów pasażerskich i towarowych oraz procedowanym wnioskiem o wpisanie odcinka linii kolejowej nr 353 do sieci bazowej TEN-,

— budowa torów odstawczych na wniosek spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,

— związana z powyższymi okolicznościami koniecznością zaprojektowania większej niż zakładano liczby połączeń rozjazdowych i ilości rozjazdów,

— planowane uruchomienie na stacji Olsztyn Główny Lokalnego Centrum Sterowania, co w powiązaniu z powyższymi okolicznościami przekłada się na brak możliwości technicznej i opłacalności remontu nastawni „Ola”, a tym samym koniecznym jest zaprojektowanie nowej nastawni oraz zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Zwiększanie zakresu przedmiotu umowy, spowodowane wystąpieniem okoliczności o których mowa powyżej, wpłynęło na zmianę terminu realizacji Umowy oraz koszt wykonania dokumentacji.

Zakres PKP S.A.:

— brak zgody właściciela nieruchomości sąsiadującej z nieruchomościami PKP S.A. na których usytuowany jest dworzec kolejowy na rozbiórkę, co w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania pozytywnej decyzji, konieczne stało się włączenie inwestycji PKP S.A. do decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, która będzie wydawana na wniosek PKP PLK S.A.

Uzasadnienie faktyczne dokonania zmian umowy:

a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym

— planowane uruchomienie na stacji Olsztyn Główny Lokalnego Centrum Sterowania oraz dostosowanie do wymogów TSI-PRM układu, spowodowało brak opłacalności remontu nastawni „Ola” oraz remontu układu trakcyjnego. Konieczne stało się wybudowanie nowej nastawi oraz nowego układu trakcyjnego;

b) wykonanie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych jest niezbędne

— dostosowania stacji Olsztyn Główny do wymogów TSI-PRM obliguje zamawiającego oraz wykonawcę do zaprojektowania większej liczby połączeń rozjazdowych, ilości rozjazdów oraz budowa torów odstawczych;

c) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego:

— zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana gdyż projekt jest realizowany dla obu zamawiających na postawie jednej umowy. Rozwiązanie umowy z wykonawcą spowoduje wstrzymanie czasowe projektu PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. co jest niemożliwe ze względu na dofinansowanie projektu z programu POPW;

d) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego:

— zmiana wykonawcy spowoduje niedogodności ze względu na konieczność dokonania zapłaty za obecnie wykonane prace, konieczność ogłoszenia nowego postępowania przetargowego co może skutkować większą wartością zamówienia. Poniesienie przez Spółkę PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. większych środków własnych niż zaplanowano mając na uwadze obowiązujące dofinansowanie z programu POPW.

e) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie:

— wartość netto projektowanej zmiany: 2 500 000,00 PLN,

— pierwotna wartość netto umowy: 6 330 000,00 PLN,

— opis sposobu wyliczenia wartości zmiany: wartość kosztorysowa wg PKP PLK.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 51

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 500 000.00 PLN

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: TPF Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Annopol 22
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-236
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

I. Paragraf 5 ust. 1–4 umowy, otrzymują następujące brzmienie:

1. Wynagrodzenie całkowite należne wykonawcy za zrealizowanie całości zamówienia (cena umowna), wynosi: netto 8 830 000,00 PLN, VAT 23 %: 2 030 900,00 PLN, brutto 10 860 900,00 PLN, w tym:

— wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zakresu 1 – PKP PLK S.A., w kwocie: netto: 7 310 800,00 PLN, VAT 23 %: 1 681 484,00 PLN, brutto: 8 992 284,00 PLN;

— wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla Zakresu 2 – PKP S.A., w kwocie: netto: 1 519 200,00 PLN, VAT 23 %: 349 416,00 PLN, brutto: 1 868 616,00 PLN.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, ma charakter ryczałtowy w rozumieniu przepisów art. 632 KC i nie podlega waloryzacji z tytułu skutków inflacji.

3. Strony ustalają, iż 75 % wartości wynagrodzenia całkowitego, wymienionego w ust.1, stanowić będzie zapłatę za wykonanie etapu I umowy, tj. opracowanie dokumentacji projektowej, w podziale na poniższe podetapy:

Etap I

a) inwentaryzacja i ekspertyzy:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 481 080,00 PLN, VAT 23 %: 110 648,40 PLN, Brutto: 591 728,40 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 151 920,00 PLN, VAT 23 %: 34 941,60 PLN, brutto: 186 861,60 PLN;

b) wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A: netto: 407 206,65 PLN, VAT 23 %: 93 657,53 PLN, brutto: 591 728,18 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 75 960,00 PLN, VAT 23 %: 17 470,80 PLN, brutto: 93 430,80 PLN;

c) uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynków/obiektów budowlanych, zgodnie z wytycznymi zamawiającego:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 187 882,67 PLN, VAT 23 %: 43 213,01 PLN, brutto: 231 095,68 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 30 384,00 PLN, VAT 23 %: 6 988,32 PLN, brutto: 37 372,32 PLN;

d) projekt budowlany budynku wraz z projektem budowlanym infrastruktury kolejowej, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenie prac budowlanych) i uzyskaniem pozwolenia na budowę:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 2 965 986,67 PLN, VAT 23 %: 682 176,93 PLN, brutto: 3 648 163,60 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 607 680,00 PLN, VAT 23 %: 139 766,40 PLN, brutto: 747 446,40 PLN;

e) projekt wykonawczy + „Książki lokali komercyjnych”:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 480 314,67 PLN, VAT 23 %: 110 472,37 PLN, brutto: 590 787,04 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 91 152,00 PLN, VAT 23 %: 20 964,96 PLN, brutto: 112 116,96 PLN;

f) przedmiar robót i kosztorys inwestorski:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 480 314,67 PLN, VAT 23 %: 110 472,37 PLN, brutto: 590 787,04 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 91 152,00 PLN, VAT 23 %: 20 964,96 PLN, brutto: 112 116,96 PLN;

g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

— dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 480 314,67 PLN, VAT 23 %: 110 472,37 PLN, brutto: 590 787,04 PLN;

— dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 91 152,00 PLN, VAT 23 %: 20 964,96 PLN, brutto: 112 116,96 PLN.

4. Strony ustalają, iż 25 % wartości wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie zapłatę za wykonanie etapu II umowy, tj. nadzoru autorskiego:

Etap II

Wynagrodzenie za wykonanie nadzoru autorskiego, w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w ust. 1, w kwocie: netto 2 207 500,00 PLN, VAT 23 %: 507 725,00 PLN, brutto 2 715 225,00 PLN, w tym:

Dla zakresu 1 PKP PLK S.A.: netto: 1 827 700,00 PLN, VAT 23 %: 420 371,00 PLN, brutto: 2 248 071,00 PLN;

Dla zakresu 2 PKP S.A.: netto: 379 800,00 PLN, VAT 23 %: 87 354,00 PLN, brutto: 467 154,00 PLN.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków dalszą cześć zmian umowy opisano w części VI.3 Informacje dodatkowe, niniejszego ogłoszenia.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zwarcie Aneksu do umowy KIZ01.022.IR.14316.2018 z 12.8.2019 zwiększającego wartość przedmiotu umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zmiany mają charakter techniczny i ekonomiczny oraz, przemawiają za powierzeniem wykonania dodatkowych prac wykonawcy. Ponadto zamawiający wykazał, że zmiana podmiotu realizującego prace projektowe stanowi dla niego nie tylko niedogodność ale również będzie skutkować znacznym wzrostem kosztów przygotowania dodatkowej dokumentacji. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków dalszy ciąg przyczyn modyfikacji opisano w części VII.1.4 Opis zamówienia – niniejszego ogłoszenia.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 6 330 000.00 PLN

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 8 830 000.00 PLN

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 10
Ausgabe
10.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de