Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Tychy: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
19/04/2019

  
S78
  
– – Bauleistung – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Tychy: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 078-185038

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
Tychy
43-100
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Filipowska
Telefon: +48 323255125
E-Mail: zp@szpitalmegrez.pl
Fax: +48 323255284
NUTS-Code: PL22C

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalmegrez.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: podmiot leczniczy – spółka prawa handlowego

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i remontu wraz z wyposaż. techn. O. Gin-Poł, Traktu Porodowego, O. Neonatologicznego zlok. na IV p. w WSS w Tychach

Referenznummer der Bekanntmachung: 40/18/ZP/PN

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Bauauftrag

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych

W zakresie przebudowy i remontu wraz z wyposażeniem technicznym Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (odcinek III Ginekologia oraz odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy, Oddział Neonatologiczny) zlokalizowanego na IV piętrze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego położonego w Tychach. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”. Zrealizowane roboty budowlane winny spełniać warunki umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

W SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71000000-8; 45000000-7; 45200000-9; 45210000-2; 45215100-8; 45300000-0; 45400000-1;80500000-9; 39100000-3; 39130000-2

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 10 350 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

45000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22C

Hauptort der Ausführung:

Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i remontu wraz z wyposażeniem technicznym Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (odcinek III Ginekologia oraz odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy, Oddział Neonatologiczny) zlokalizowanego na IV piętrze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego położonego w Tychach przy ul. Edukacji 102.

2. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”.

3. Zrealizowane roboty budowlane winny spełniać warunki umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

W SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Przebudowa i remont Oddziału Ginekologiczno- Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej (Odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy, Oddział Neonatologiczny), zlokalizowanego na IV piętrze Bloku Leczniczego i Łóżkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach – załączniki nr 8 do SIWZ

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Przebudowa i remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej (Odcinek III Ginekologia), zlokalizowanego na IV piętrze Bloku Łóżkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach – załącznik nr 9 do SWIZ;

Wymagany termin zakończenia:

1) Zakończenie realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem umowy, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz pozostałej dokumentacji, potwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego odbioru końcowego, nastąpi w terminie (maksymalnie 19 miesięcy) od dnia podpisania umowy.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w §2 umowy wraz z kosztorysami, sporządzenie i złożenie we właściwym organie w imieniu Zamawiającego, po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile jest wymagana); – w terminie (maksymalnie 3 miesięcy) od dnia podpisania umowy.

3) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót zgodnie z podziałem na poszczególne etapy realizacji, które należy wykonać w następujących terminach:

I etap – położnictwo, neonatologia – odcinek IV wraz z dostawą i montażem wyposażenia – w terminie (maksymalnie 8 miesięcy) od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jeżeli uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest wymagane, termin biegnie od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt. 3,

II etap – trakt porodowy – odcinek IV wraz z dostawą i montażem wyposażenia – w terminie (maksymalnie 8 miesięcy) po zakończeniu realizacji I etapu,

III etap – ginekologia – odcinek III wraz z dostawą i montażem wyposażenia – w terminie (maksymalnie 6 miesięcy) po zakończeniu realizacji I etapu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin realizacji całości zamówienia / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 80

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 248-572267

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i remontu wraz z wyposaż. techn. O. Gin-Poł, Traktu Porodowego, O. Neonatologicznego zlok. na IV p. w WSS w Tychach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

11/04/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Sp. K – Lider
ul. Złote Łany 21A
Jankowice
43-215
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Firma Budowlana Mazur Sławomir Mazur – Partner
ul. Złote Łany 21A
Jankowice
43-215
Polen
NUTS-Code: PL

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 607 886.17 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 350 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III niniejszego ogłoszenia.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Zamawiający oczekuje, iż oferowany przez wykonawców przedmiot zamówienia będzie gwarantował najwyższą jakość i niezawodność. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnego na dzień składania:

Wymogi techniczne (załącznik nr 1 do SIWZ) dla mebli wykazanych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

Deklaracji producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów w wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz z załączonym certyfikatem ISO 9001

Oświadczenia o posiadaniu dla produktów zakwalifikowanych przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211) – oznaczenia wyrobu znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, potwierdzających, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze oraz ważnego certyfikatu zgodności, dla którego to wyrobu wystawiono deklarację zgodności (wraz z dokładną charakterystyką wyrobu) – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Materiału informacyjnego tj.: katalogu, folderu/opisu technicznego, atestu, ulotki informacyjnej – w języku polskim, który potwierdzi zgodność wszystkich parametrów technicznych zaoferowanego produktu z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego.

4. Wymagania dotyczące wadium.

4.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 PLN

Przed upływem terminu składania ofert.

4.2 Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski S.A. – nr rachunku 61 1050 1214 1000 0024 0546 1464, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 40/18/ZP/PN Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i remontu wraz z wyposażeniem technicznym

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (odcinek II Ginekologia oraz odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy, Oddział Neonatologiczny) zlokalizowanego na IV piętrze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

4.3 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu elektronicznego podpisany podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego.

Mając na uwadze brak możliwości umieszczenia (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu) pozostałe informacje zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.szpitalmegrez.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/04/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de