Startseite » Ausschreibung »

Polen, Toruń: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Toruń: Zusätzliche Angaben

04/06/2020

  
S107
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Toruń: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 107-260145

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 097-231744)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Postanschrift: pl. Teatralny 2
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Michał Struziński
E-Mail: zamowienia.kpim@gmail.com
Telefon: +48 797304195

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. św. Józefa 53–59 w Toruniu – I

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.272.25.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. św. Józefa 53–59 zlokalizowanego na działce nr 47/3 (obręb 34), składającej się z:

1) wielobranżowy projekt budowlany, w tym projekt technologii medycznej;

2) wielobranżowy projekt wykonawczy;

3) wielobranżowe projekty dla wszystkich rozwiązań tymczasowych koniecznych dla wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala;

4) specyfikacje wykonania i odbioru robót;

5) kosztorysów, przedmiarów i zbiorczego zestawienia kosztów.

Dalszą część opisu przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

01/06/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 097-231744

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.2.13

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Anstatt:

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata2014–2020. oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna. działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.

muss es heißen:

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu(część IV sekcja alfa) – Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:

a) wykonał minimum:

— projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

Dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 30 000 [m2] w ilości minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji;

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. usług w celu spełnienia warunku posiadanego doświadczenia zawodowego. Każda z wymienionych usług powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy.

Wykaz usług należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami:

(…)

j) koordynator zespołu:

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności architektonicznej lub prawnicze, lub ekonomiczne,

— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowanie co najmniej jednego opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i wykonawczy w zakresie co najmniej 5 branż) dla obiektu użyteczności publicznej o wartości dokumentacji budowlano-wykonawczej minimum 5.000.000,00 zł.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji koordynatora zespołu z funkcją architekta (pkt a).

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja alfa) – Załącznik nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:

a) wykonał minimum:

A1) projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15 000 m2 w ilości minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji oraz

A2) projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni netto nie mniejszej niż 15 000 m2 w ilości minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy dla różnych inwestycji (łącznie a1 i a2 30 000 m2 powierzchni użytkowej);

W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz usług należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami:

(…)

j) koordynator zespołu:

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności architektonicznej lub prawnicze, lub ekonomiczne,

— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowanie co najmniej jednego opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i wykonawczy w zakresie co najmniej 5 branż) dla obiektu ochrony zdrowia o wartości dokumentacji budowlanej i wykonawczej minimum 3 000 000,00 PLN.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji koordynatora zespołu z funkcją architekta (pkt a).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de