Startseite » Ausschreibung »

Polen, Toruń: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Toruń: Zusätzliche Angaben

03/06/2020

  
S106
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Toruń: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 106-257613

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 096-229796)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Postanschrift: pl. Teatralny 2
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Kryszak
E-Mail: zamowienia.kpim@gmail.com
Telefon: +48 501004662

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia.

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.272.24.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Celem niniejszego zamówienia jest przygotowanie kompleksowego, wielobranżowego opracowania projektowego w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji na rzecz beneficjenta końcowego – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia”, na obszarze zlokalizowanym na działce 1/25 obręb 248 przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy. Przedmiotowe opracowanie projektowe posłuży Zamawiającemu do uzyskania wszelkich decyzji akceptujących inwestycję, a przede wszystkim pozyskania środków niezbędnych na sfinansowanie jej pełnej realizacji w latach 2022–2025, w zakresie zarówno robót budowlanych, jak i pierwszego wyposażenia sprzętowego szpitala.

Dalsza cześć opisu zawarta w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

29/05/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 096-229796

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja) – Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:

a) wykonał minimum:

— projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

Dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15 000 [m2] w ilości minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji;

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. usług w celu spełnienia warunku posiadanego doświadczenia zawodowego. Każda z wymienionych usług powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy.

Wykaz usług należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja) – Załącznik nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:

a) wykonał minimum:

— projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

Dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10 000 [m2] w ilości minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji;

W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Wykaz usług należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de