Startseite »

Polen, Tomaszów Mazowiecki: Auftragsbekanntmachung (2022/S 155-442815)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Tomaszów Mazowiecki: Auftragsbekanntmachung (2022/S 155-442815)

12/08/2022

  
S155

Polen-Tomaszów Mazowiecki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 155-442815

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Powiat Tomaszowski
Postanschrift: ul. Św.Antoniego 41
Ort: Tomaszów Mazowiecki
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Lubicka. Michał Koziarski
E-Mail: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Telefon: +44 7242127
Fax: +44 7242127
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.powiat-tomaszowski.pl

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.powiat-tomaszowski.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszo

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej, kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla utworzenia Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Maz., według koncepcji stanowiącej załącznik do SWZ (dalej także zwana: koncepcją), wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL71 Łódzkie

Hauptort der Ausführung:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul.Jana Pawła II 35, Tomaszów Mazowiecki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej, kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla utworzenia Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Maz., według koncepcji stanowiącej załącznik do SWZ (dalej także zwana: koncepcją), wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W zakresie zamówienia Wykonawca ma obowiązek: przeniesienia na Zamawiającego autorskich prawa majątkowych do wykonanego opracowania, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, w zakresie całego opracowania i dowolnej jego części, oraz zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnienia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich; zobowiązania się do niewykonywania autorskich praw osobistych do opracowanej dokumentacji, oraz wyrażenia zgody na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do opracowanej dokumentacji.

Dokumentacja powinna uwzględniać wykonanie rozbudowy Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o nowy dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek obejmujący: centralną sterylizatornię, centralny blok operacyjny składający się z 5 sal operacyjnych, w tym jedna hybrydowa, 5 łóżkową salę wybudzeń; zlokalizowany w przestrzeni dziedzińca pomiędzy istniejącymi budynkami B1, B2, B3, C, połączony funkcjonalnie z holem windowym w budynku B3 na wszystkich projektowanych kondygnacjach, co zapewni funkcjonalne połączenie nowego obiektu z istniejącymi.

Szczegółowa charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego, dla którego ma powstać zamawiana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawarta jest w koncepcji stanowiącej załącznik do SWZ.

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla obiektu uwzględniała rozwiązania energooszczędne i optymalne odnawialne źródła energii (w zakresie możliwym do uzyskania powstały obiekt ma być energooszczędny i wykorzystywać odnawialne źródła energii).

Koncepcja stanowiąca załącznik do SWZ określa minimalny zakres, który winien zostać uwzględniony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który podlegał będzie uszczegółowieniu i rozszerzeniu na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów, potrzeb Zamawiającego, standardów medycznych, funkcjonalności, na podstawie innych opracowań, przeprowadzonych ekspertyz, inwentaryzacji, analiz, bilansów, zapotrzebowań i wniosków z nich wynikających.

Po pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się zmiany w stosunku do koncepcji m.in. wynikające z przepisów lub jeśli są korzystniejsze dla przyszłej funkcjonalności lub wynikają z rozwiązania równoważnego lub wynikają z przeprowadzonych oględzin, inwentaryzacji i okaże się, że rozwiązanie przyjęte w koncepcji jest niemożliwe lub niewystarczające; lub inne, ale zaakceptowane przez Zamawiającego lub przez Zamawiającego wniesione. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w koncepcji w SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie projektanta architektury / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie projektanta technologii medycznej / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie projektanta branży sanitarnej / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: doświadczenie projektanta branży elektrycznej / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 9

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) – w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem tej informacji.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 2 usług, z których każda polegała na: wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, wykonawczy i technologiczny, spełniającej poniższe warunki (każda z dokumentacji):

– opracowana została dla obiektu w którym prowadzona jest/była działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego przez użytkownika będącego podmiotem leczniczym realizującym świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego i

– dotyczyła budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), i

– obejmowała blok operacyjny z co najmniej trzema salami operacyjnymi i centralną sterylizatornią, i

– została zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę,

oraz w odniesieniu przynajmniej do jednej z wykazywanych dokumentacji (usług) uzyskano pozwolenie na użytkowanie po jego zrealizowaniu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia tj. :

• minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego (projektant jednocześnie odpowiedzialny za koordynację całego projektu budowlanego i wykonawczego – kierownik zespołu) i w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała, jako projektant w zakresie swoich w/w uprawnień, co najmniej 2 obiekty o charakterze szpitalnym, w tym co najmniej 1 projekt obejmujący blok operacyjny z co najmniej 3 salami operacyjnymi i centralną sterylizatornią , (w kryteriach oceny tzw. projektant architektury)

minimum jedną osobą, która posiada wykształcenie wyższe medyczne lub posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego, pełniącą funkcję technologa medycznego i która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jako projektant technologii medycznej zaprojektowała co najmniej 2 obiekty o charakterze szpitalnym w zakresie technologii medycznej, w tym co najmniej 1 projekt obejmujący blok operacyjny z co najmniej 3 salami operacyjnymi i centralną sterylizatornią, (w kryteriach oceny tzw. projektant technologii medycznej)

minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego i w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała, jako projektant w zakresie swoich w/w uprawnień, co najmniej 2 projekty budynków użyteczności publicznej (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o pow. użytkowej min. 1000 m2 każdy,

pozostałe informacje poniżej w minimalnym poziomie ewentualnie wymaganych standardów:

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego i w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała w zakresie swoich w/w uprawnień co najmniej 2 obiekty o charakterze szpitalnym, w tym co najmniej 1 projekt obejmujący blok operacyjny z co najmniej 3 salami operacyjnymi i centralną sterylizatornią, (w kryteriach oceny tzw. projektant branży sanitarnej)

minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego i w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała w zakresie swoich w/w uprawnień co najmniej 2 obiekty o charakterze szpitalnym, w tym co najmniej 1 projekt obejmujący blok operacyjny z co najmniej 3 salami operacyjnymi i centralną sterylizatornią, (w kryteriach oceny tzw. projektant branży elektrycznej)

minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego i w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała w zakresie swoich w/w uprawnień co najmniej 2 obiekty w tym min. 1 dla obiektu służby zdrowia w technologii VOIP .

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, uznaje uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1646).

Przedstawione przez Wykonawcę osoby będą brały udział w realizacji zamówienia jako projektanci.

Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych możliwa jest jedynie w przypadku zastąpienia projektanta innym o nie mniejszych kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu, niż wymagane w SWZ i wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz – w odniesieniu do projektantów objętych kryterium oceny ofert – wskazane przez Wykonawcę w ramach kryterium oceny ofert.

Powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego osób realizujących zamówienie i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział pozostałych osób, projektantów, ekspertów, itp., zgodnie z zakresem wynikającym ze specyfiki i zakresu przedmiotu zamówienia, obowiązku zapewnienia kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych obowiązków Wykonawcy, w tym dla opracowań, ekspertyz, opinii, sprawdzeń, itp. które Wykonawca ma obowiązek uzyskać, opracować

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnień budowlanych wskazanych osób oraz potwierdzenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje (uprawnienia) poszczególnych osób.

2. Wykonawcy występujący wspólnie:

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2 SWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

2.2. Szerzej na temat sytuacji Wykonawców występujących wspólnie w rozdz. XIV SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są Załączniku nr 3 do SWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w/g projektu mowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 14/09/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/12/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 14/09/2022

Ortszeit: 12:30

Ort:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pokój nr 116 – I piętro, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

1.1.3 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 463 ze zm.),

1.1.3. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

1.1.4. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

1.1.5. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

1.1.6. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, . o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, tj.:

Szczegółowe informacje w rozdziale IX SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

3.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

3.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 3.1.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX – Środki ochrony prawnej

ustawy Pzp.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

08/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de