Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Szklarska Poręba: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Szklarska Poręba: Bekanntmachung vergebener Aufträge

18/08/2018

  
S158
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Szklarska Poręba: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 158-362960

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
Szklarska Poręba
58-580
Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Groński, Jerzy Sapiela
Telefon: +48 757172332-672/+48 757172332-671
E-Mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 757172360
NUTS-Code: PL515

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wroclaw.lasy.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Lasy Państwowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w podziale na części (pakiety) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu…

Referenznummer der Bekanntmachung: DAG.270.4.2018.SB

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej;

II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek;

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL515

Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba zgodnie ze wskazaną lokalizacją w części 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej

Obejmuje:

1. Wykonanie projektu technicznego modernizacji zbiornika na Polanie Jakuszyckiej w leśnictwie Zieleniec oddział 191 b – działka nr 165/191, miasto Szklarska Poręba o powierzchni docelowej 536 m2 i pojemności 800 m3 o średniej piętrzenia 1,5 m.

Projekt powinien zawierać:

— plan sytuacyjny

— mapę do celów projektowych

— badania geologiczne gruntu

— koncepcję wizualną zbiornika uzgodnioną z Inwestorem

— przekroje wzdłużne i poprzeczne zbiornika i grobli – zwymiarowane, z podanie rzędnych dna i rzędnych piętrzenia

— niezbędne obliczenia, np. statyczne grobli, stopień zagęszczenia grobli, itp.

— rysunek wraz opisem wykonania przelewu lub mnicha przelewowego

— plan zagospodarowania terenu

— umieszczenie lokalizacji na mapie gospodarczej nadleśnictwa

— plan BIOZ

— szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

— uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę i realizację zadania

— przedmiar robót

— kosztorys inwestorski

— kosztorys zerowy

— wykonanie operatu wodnoprawnego

Po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna

A ponadto uzyskanie:

— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jeżeli działanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie powyższej decyzji o braku konieczności jej uzyskania

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

— opinii w formie oświadczenia, postanowienia lub decyzji organu odpowiadającego za monitoring obszarów NATURA 2000 wraz z załącznikiem mapowym

— opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

— deklaracji wodnej wystawionej przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

— zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody – inwestycja w obszarze Natura 2000

— decyzja pozwolenia wodnoprawnego

— decyzja – ocena wodnoprawna z Wód Polskich – art. 425 ustawy Prawo wodne jeżeli brak w decyzji środowiskowej stanowiska Wód Polskich

— deklaracja wodna wystawiona przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca przekaże ich oryginały Zamawiającemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL515

Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba zgodnie ze wskazaną lokalizacją w części 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek

Obejmuje:

1. Wykonanie projektu technicznego budowy zastawek – progów z drewna okrągłego lub progów z worków jutowych wypełnionych piaskiem o wysokości do 30 cm uszczelnionych darnią na mokradłach w ilości około 80 sztuk w leśnictwach:

Jakuszyce: (oddział i nr działki)

378 a, b – 177/378

386 a – 178/386

Orle: (oddział i nr działki)

130 a, b – 533/130

131 b, d – 534/131

Projekt powinien zawierać:

— plan sytuacyjny

— mapa do celów projektowych (inwentaryzacja cieków/rowów przeznaczonych do zabudowy progami)

— wykaz ponumerowanych progów z podaniem współrzędnych GPS oraz rzędnych dna n.p.m. i rzędnych piętrzenia, lokalizację przyporządkowaną do cieków lub rowów, parametrów technicznych (długość, szerokość i grubość progu)

— szczegółowe rysunki wykonania i zamontowania zastawek wraz z opisem

— plan BIOZ

— szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

— uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) i realizację zadania

— przedmiar robót

— kosztorys inwestorski

— kosztorys zerowy

— wykonanie operatu wodnoprawnego

Po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna

A ponadto uzyskanie:

— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jeżeli działanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie powyższej decyzji o braku konieczności jej uzyskania

— opinii w formie oświadczenia, postanowienia lub decyzji organu odpowiadającego za monitoring obszarów NATURA 2000 wraz z załącznikiem mapowym

— opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

— decyzji pozwolenia wodnoprawnego

— deklaracji wodnej wystawionej przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

— uzyskanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akceptacji planowanych działań na terenie rezerwatu Torfowiska Doliny Izery

— zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody – inwestycja w obszarze Natura 2000 i rezerwacie przyrody

— akceptacja harmonogramu realizacji robót przez RDOŚ

— decyzja – ocena wodnoprawna z Wód Polskich – art. 425 ustawy Prawo wodne jeżeli brak w decyzji środowiskowej stanowiska Wód Polskich

— zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca przekaże ich oryginały Zamawiającemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów.

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL515

Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba zgodnie ze wskazaną lokalizacją w części 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów

Obejmuje:

1. Projekt techniczny przebudowy przepustów rurowych z rur betonowych, z tworzyw sztucznych lub przepustów kamiennych na mostki (przykład zał. nr 3.1 do pakietu nr 3) o większym świetle, wykonanie brodów w drogach według wykazów – załącznik nr 3.2 do pakietu nr 3 oraz załącznik nr 3.3 do pakietu nr 3.

Projekt powinien zawierać:

— plan sytuacyjny

— zestawienie ponumerowanych przepustów z podaniem numeru drogi, hektometru współrzędnych GPS oraz parametrów technicznych (długość, szerokość, wysokość, rzędne wlotu i wylotu n.p.m.)

— umieszczenie lokalizacji przepustów i brodów na mapie gospodarczej nadleśnictwa

— szczegółowe rysunki wykonania przepustów oraz brodów wraz z opisem

— plan BIOZ

— szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

— uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) i realizacji zadania

— przedmiar robót

— kosztorys inwestorski

— kosztorys zerowy

— operat wodnoprawny

Po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna

A ponadto uzyskanie:

— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jeżeli działanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie powyższej decyzji o braku konieczności jej uzyskania

— opinii w formie oświadczenia, postanowienia lub decyzji organu odpowiadającego za monitoring obszarów NATURA 2000 wraz z załącznikiem mapowym

— opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

— decyzji pozwolenia wodnoprawnego

— deklaracji wodnej wystawionej przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

— zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody

— decyzja – ocena wodnoprawna z Wód Polskich – art. 425 ustawy Prawo wodne jeżeli brak w decyzji środowiskowej stanowiska Wód Polskich

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca przekaże ich oryginały Zamawiającemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 120-273534

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1, 2,3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na składanie ofert tj. do dnia 2.8.2018 r. do godziny 9:30 nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22457801
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224570801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

16/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de