Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Szklarska Poręba: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
04/06/2019

  
S106
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Szklarska Poręba: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 106-259373

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
Szklarska Poręba
58-580
Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Groński, Jerzy Sapiela
Telefon: +48 757172332-672/+48 757172332-671
E-Mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 757172360
NUTS-Code: PL515

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wroclaw.lasy.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w podziale na części (pakiety) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu …

Referenznummer der Bekanntmachung: DAG.270.7.2018.SB

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

I.I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej;

II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek;

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 196 416.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

71248000

71320000

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL5

NUTS-Code: PL515

Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba zgodnie ze wskazaną lokalizacją w części 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej obejmuje:

1. Wykonanie projektu technicznego modernizacji zbiornika na Polanie Jakuszyckiej w leśnictwie Zieleniec oddział 191 b – działka nr 165/191 miasto Szklarska Poręba, o powierzchni docelowej 536 m2 i pojemności 800 m3 o średniej piętrzenia 1,5 m.

Projekt powinien zawierać:

— plan sytuacyjny

— mapę do celów projektowych

— badania geologiczne gruntu

— koncepcję wizualną zbiornika uzgodnioną z Inwestorem

— przekroje wzdłużne i poprzeczne zbiornika i grobli – zwymiarowane, z podanie rzędnych dna i rzędnych piętrzenia

— niezbędne obliczenia, np. statyczne grobli, stopień zagęszczenia grobli, itp.

— rysunek wraz opisem wykonania przelewu lub mnicha przelewowego

— plan zagospodarowania terenu

— umieszczenie lokalizacji na mapie gospodarczej nadleśnictwa

— plan BIOZ

— szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

— uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę i realizację zadania

— przedmiar robót

— kosztorys inwestorski

— kosztorys zerowy

— wykonanie operatu wodnoprawnego

Po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna

A ponadto uzyskanie:

— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jeżeli działanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie powyższej decyzji o braku konieczności jej uzyskania

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

— opinii w formie oświadczenia, postanowienia lub decyzji organu odpowiadającego za monitoring obszarów NATURA 2000 wraz z załącznikiem mapowym

— opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

— deklaracji wodnej wystawionej przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

— zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody – inwestycja w obszarze Natura 2000

— decyzja pozwolenia wodnoprawnego

— decyzja – ocena wodnoprawna z Wód Polskich – art. 425 ustawy Prawo wodne jeżeli brak w decyzji środowiskowej stanowiska Wód Polskich

— deklaracja zgodności (deklaracja wodna) wystawiona przez PGWWP we Wrocławiu (dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi na podstawie podpisanego w dniu 13.7.2018 r. porozumienia pomiędzy Ministerstwami Inwestycji i Rozwoju oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca przekaże ich oryginały Zamawiającemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

71248000

71320000

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL5

NUTS-Code: PL515

Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba zgodnie ze wskazaną lokalizacją w opisie części 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek

Obejmuje:

1. Wykonanie projektu technicznego budowy zastawek – progów z drewna okrągłego lub progów z worków jutowych wypełnionych piaskiem o wysokości do 30 cm uszczelnionych darnią na mokradłach w ilości około 80 sztuk w leśnictwach:

Jakuszyce: (oddział i nr działki)

378 a, b – 177/378

386 a – 178/386

Orle: (oddział i nr działki)

130 a, b – 533/130

131 b, d – 534/131

Projekt powinien zawierać:

— plan sytuacyjny

— mapa do celów projektowych (inwentaryzacja cieków/rowów przeznaczonych do zabudowy progami)

— wykaz ponumerowanych progów z podaniem współrzędnych GPS oraz rzędnych dna n.p.m. i rzędnych piętrzenia, lokalizację przyporządkowaną do cieków lub rowów, parametrów technicznych (długość, szerokość i grubość progu)

— szczegółowe rysunki wykonania i zamontowania zastawek wraz z opisem

— plan BIOZ

— szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

— uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) i realizację zadania

— przedmiar robót

— kosztorys inwestorski

— kosztorys zerowy

— wykonanie operatu wodnoprawnego

Po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna

A ponadto uzyskanie:

— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jeżeli działanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie powyższej decyzji o braku konieczności jej uzyskania

— opinii w formie oświadczenia, postanowienia lub decyzji organu odpowiadającego za monitoring obszarów NATURA 2000 wraz z załącznikiem mapowym

— opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

— decyzji pozwolenia wodnoprawnego

— deklaracja zgodności (deklaracja wodna) wystawiona przez PGWWP we Wrocławiu (dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi na podstawie podpisanego w dniu 13.7.2018 r. porozumienia pomiędzy Ministerstwami Inwestycji i Rozwoju oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

— uzyskanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akceptacji planowanych działań na terenie rezerwatu Torfowiska Doliny Izery

— zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody – inwestycja w obszarze Natura 2000 i rezerwacie przyrody

— akceptacja harmonogramu realizacji robót przez RDOŚ

— decyzja – ocena wodnoprawna z Wód Polskich – art. 425 ustawy Prawo wodne jeżeli brak w decyzji środowiskowej stanowiska Wód Polskich

— zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń.

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca przekaże ich oryginały Zamawiającemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

III.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

71248000

71320000

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL5

NUTS-Code: PL515

Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba zgodnie ze wskazaną lokalizacją w opisie części 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów

Obejmuje:

1. Projekt techniczny przebudowy przepustów rurowych z rur betonowych, z tworzyw sztucznych lub przepustów kamiennych na mostki (przykład zał. nr 3.1 do pakietu nr 3) o większym świetle, wykonanie brodów w drogach według wykazów – załącznik nr 3.2 do pakietu nr 3 oraz załącznik nr 3.3 do pakietu nr 3.

Projekt powinien zawierać:

— plan sytuacyjny

— zestawienie ponumerowanych przepustów z podaniem numeru drogi, hektometru, współrzędnych GPS oraz parametrów technicznych (długość, szerokość, wysokość, rzędne wlotu i wylotu n.p.m.)

— umieszczenie lokalizacji przepustów i brodów na mapie gospodarczej nadleśnictwa

— szczegółowe rysunki wykonania przepustów oraz brodów wraz z opisem

— plan BIOZ

— szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

— uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) i realizacji zadania

— przedmiar robót

— kosztorys inwestorski

— kosztorys zerowy

— operat wodnoprawny

Po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna

A ponadto uzyskanie:

— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jeżeli działanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie powyższej decyzji o braku konieczności jej uzyskania

— opinii w formie oświadczenia, postanowienia lub decyzji organu odpowiadającego za monitoring obszarów NATURA 2000 wraz z załącznikiem mapowym

— opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

— decyzji pozwolenia wodnoprawnego

— deklaracja zgodności (deklaracja wodna) wystawiona przez PGWWP we Wrocławiu (dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi na podstawie podpisanego w dniu 13.7.2018 r. porozumienia pomiędzy Ministerstwami Inwestycji i Rozwoju oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

— zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody

— decyzja – ocena wodnoprawna z Wód Polskich – art. 425 ustawy Prawo wodne jeżeli brak w decyzji środowiskowej stanowiska Wód Polskich

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń i uzgodnień Wykonawca przekaże ich oryginały Zamawiającemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 230-525801

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

13/05/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o.
7790003171
ul. Grunwaldzka nr 21
Poznań
60-783
Polen
NUTS-Code: PL415

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 900.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 32 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

III.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle lub brody oraz budowa nowych przepustów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

13/05/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

„Eko Środowisko i Architektura” Jan Blatkiewicz
5992286320
ul. Krokusowa nr 9
Ciecierzyce
66-446
Polen
NUTS-Code: PL431

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 165 476.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 233 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22457801
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224570801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

31/05/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 6
Ausgabe
6.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de