Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Świętochłowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
18/11/2019

  
S222
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Świętochłowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 222-545279

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Postanschrift: ul. Katowicka 54
Ort: Świętochłowice
NUTS-Code: PL22
Postleitzahl: 41-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Michał Palusiński
E-Mail: zp@swietochlowice.pl
Telefon: +48 323491851
Fax: +48 323491851

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.swietochlowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zaniecz…

Referenznummer der Bekanntmachung: OR.271.19.2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22

Hauptort der Ausführung:

Świętochłowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez zamawiającego w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia (projektu) realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z:

a) programem funkcjonalno-użytkowym,

b) umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0105/16-00 zawartą dnia 31.8.2017 r.,

c) decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.5.2016 r., nr decyzji WSI.511.4.2.2016.MB, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na działkach o nr ewidencyjnych 3821/1, 3819, 3816 i 1133/14,

d) projektem planu remediacji środowiska gruntowo-wodnego w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach wraz z załącznikami do planu, opracowanym w marcu 2016 r.,

e) opinią geotechniczną dla projektu remediacji środowiska gruntowo-wodnego w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach wraz z załącznikami do opinii, opracowaną w styczniu 2016 r.,

f) decyzją nr AGP.KL.6733.787.4ulip.2016 z dnia 1.9.2016 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, które to dokumenty stanowią załącznik nr 2 do specyfikacji.

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

1) czynności w zakresie realizacji zamówienia świadczone będą od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitego rozliczenia zamówienia (projektu), potwierdzonego sprawozdaniem (raportem) końcowym;

2) planowany termin dokonania odbioru końcowego zamówienia (projektu) nr POIS.02.05.00-00-0105/16 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – do 43 miesięcy od dnia podpisania umowy;

3) planowany termin zakończenia realizacji usług inżyniera kontraktu – do 14 dni kalendarzowych od terminu dokonania odbioru końcowego zamówienia (projektu) nr POIS.02.05.00-00-0105/16 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: jakość wykonania zamówienia mierzona doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – koordynator inżyniera kontraktu / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: jakość wykonania zamówienia mierzona doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: jakość wykonania zamówienia mierzona doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – projektant sprawdzający branży konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

0105/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 192-466704

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy P.z.p. przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis.

4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.

5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę…

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

13/11/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 12
Ausgabe
12.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de