Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Świętochłowice: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
14/05/2019

  
S92
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Świętochłowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 092-222829

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
Świętochłowice
41-600
Polen
Kontaktstelle(n): Michał Palusiński
Telefon: +48 323491851
E-Mail: zp@swietochlowice.pl
Fax: +48 323491851
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.swietochlowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zaniecz…

Referenznummer der Bekanntmachung: OR.271.10.2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 1 249 390.24 PLN

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71244000

71247000

71248000

71300000

71310000

71313000

71330000

71351500

71500000

79421000

79421100

90715000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22

Hauptort der Ausführung:

Świętochłowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia (Projektu) realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z:

a) programem funkcjonalno-użytkowym,

b) umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0105/16-00 zawartą dnia 31.8.2017 r.,

c) decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.5.2016 r., nr decyzji WSI.511.4.2.2016.MB, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na działkach o nr ewidencyjnych 3821/1, 3819, 3816 i 1133/14,

d) projektem planu remediacji środowiska gruntowo-wodnego w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach wraz z załącznikami do planu, opracowanym w marcu 2016 r.,

e) opinią geotechniczną dla projektu remediacji środowiska gruntowo-wodnego w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach wraz z załącznikami do opinii, opracowaną w styczniu 2016 r.

f) decyzją nr AGP.KL.6733.787.4ulip.2016 z dnia 1.9.2016 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Które to dokumenty stanowią załącznik nr 2 do specyfikacji.

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Jakość wykonania zamówienia mierzona doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: koordynator inżyniera kontraktu / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Jakość wykonania zamówienia mierzona doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Jakość wykonania zamówienia mierzona doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: projektant sprawdzający branży konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 1 249 390.24 PLN

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 15/11/2022

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

0105/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 35 000 PLN stosownie do treści przepisu art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny wszystkich ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokona badania przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca składa dokumenty określone w par. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wskazane w pkt 1) – 7).

Jeżeli wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest w stosunku do podwykonawców złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wskazane w pkt 1) – 7).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I.W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 7 lat* (* podstawa prawna § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją i rozliczeniem inwestycji (Projektu) polegającej na likwidacji zanieczyszczenia środowiska gruntowego lub gruntowo-wodnego substancjami powodującymi ryzyko z powierzchni nie mniejszej niż 5 ha, w tym likwidacji nie mniej niż 10 000 Mg odpadów niebezpiecznych.

II. W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

1) osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, funkcji inżyniera rezydenta według przepisów FIDIC, koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności lub inżyniera kontraktu, kierownika inżyniera kontraktu nad realizacją i rozliczeniem inwestycji (Projektu) w zakresie remediacji środowiska gruntowego lub gruntowo-wodnego o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha,

2) osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności,

3) osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,

4) osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności,

5) osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności,

6) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta sprawdzającego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności,

7) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta sprawdzającego branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji techniczno-budowlanej geotechnika oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności, w tym wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową budowy bariery fizycznej (przesłony przeciwfiltracyjnej) o współczynniku filtracji w stanie nasyconym (k) < 10-8 m/s, podtrzymującą grunt i wodę lub wodę,

8) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta sprawdzającego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

9) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta sprawdzającego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności,

10) osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta sprawdzającego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tej specjalności,

11) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. bioremediacji posiadającą doświadczenie w nadzorze lub przeprowadzeniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum (1) jednego procesu bioremediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowego lub gruntowo-wodnego,

12) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty branżowego ds. hydrogeologii, posiadającą uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii V oraz posiadającą doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert minumum (1) jednej remediacji środowiska gruntowego lub gruntowo-wodnego,

13) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty branżowego ds. warunków geologiczno-inżynierskich, posiadającą uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii VII oraz posiadającą doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert minimum (1) jednej remediacji środowiska gruntowego lub gruntowo-wodnego,

14) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu gospodarki odpadami, w tym w opracowaniu minimum (1) jednej dokumentacji związanej z ewidencją i sprawozdawczością odpadów z wyłączeniem odpadów wydobywczych.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu zawiera załącznik nr 6 do specyfikacji),

— dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 8 do specyfikacji

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 17/06/2019

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 17/06/2019

Ortszeit: 10:15

Ort:

Urząd Miejski Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, POLSKA, w pokoju 115 (parter)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1) oświadczenia wskazane w rozdziale 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 3 do specyfikacji), wraz z załącznikiem będącym wykazem doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, których doświadczenie zawodowe podlega punktacji w kryterium jakość wykonania zamówienia,

Uwaga: załącznik będący wykazem doświadczenia zawodowego osób stanowi treść oferty,

3) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO składane w treści formularza ofertowego,

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca w przypadku osób fizycznych,

6) dokument wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz,

7) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

Oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składają Wykonawca, podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podwykonawca.

W terminie do 3 dni od dnia opublikowania informacji z otwarcia ofert każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składanego w trybie przepisu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

b) w zakresie zmiany osób wskazanych w ofercie, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy w następujących losowych przypadkach: śmierć, choroba, utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywiązywania się przez tę osobę/te osoby z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający jak i Inżynier Kontraktu. W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany, Inżynier Kontraktu winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem skierowania tej osoby do realizacji prac. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku zmiany osoby, za doświadczenie której Inżynier Kontraktu otrzymał punktację w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia – gdy doświadczenie zawodowe wskazanej osoby jest co najmniej takie samo jako osoby zmienianej;

c) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, iż proponowany inny podwykonawca lub sam wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

d) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy Pzp przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis.

4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.

5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzecze…

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/05/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de