Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Stettin: Zusätzliche Angaben - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Stettin: Zusätzliche Angaben

Anzeige:
02/08/2018

  
S147
  
– – Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 147-337253

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 131-298957)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
ul. Słowackiego 2
Szczecin
71-434
Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Kaczmarek
Telefon: +48 914328738
E-Mail: mariusz.kaczmarek@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 914225313
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szczecin.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynków: administracyjnego dla potrzeb gospodarki leśnej wraz z budynkiem garażowo–gospodarczym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: OL.270.2.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków: administracyjnego dla potrzeb gospodarki leśnej wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, położonych na działkach nr 88/7 i nr 88/1 w obrębie nr 4194 (dalej „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa”), pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych, w oparciu o wykonaną Dokumentację projektowo-kosztorysową, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, na roboty budowlane objęte Dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

31/07/2018

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 131-298957

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: I.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikacja

Anstatt:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, 71-434 Szczecin, 71-434, Polska

muss es heißen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin, Polska

Abschnitt Nummer: II.1.1

Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa

Anstatt:

Numer referencyjny: OL.270.2.2018

muss es heißen:

Numer referencyjny: EA.270.2.2.2018/OL.270.2.2018

Abschnitt Nummer: II.2.14

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe

Anstatt:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) doświadczenie wyznaczonego do realizacji zamówienia projektanta branży architektonicznej – 30 %;

3) skrócenie terminu wykonania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 10 %.

Okres obowiązywania zam.: 59 miesięcy:

— opracowanie dokumentacji do 5 m,

— wyłonienie Wykonawcy do 36 m,

— nadzór aut. do 18 m.

muss es heißen:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) doświadczenie wyznaczonego do realizacji zamówienia projektanta branży architektonicznej – 30 %;

3) skrócenie terminu wykonania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 10 %.

Terminy realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 SIWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe

Anstatt:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wykonawcy nie mogą podlegać wyklucz. na podst.art. 24 ust.1 pkt 12 i 23 PZP oraz w art.24 ust.5 pkt 1-2 i 4-8 PZP. Wykonawca przed upływem ofert składa wstępne oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP, aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenia karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6PZP, o której mowa w §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 dalej „Rozporządzenie”);

b) zaświadczenie właściwego naczelnika US zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia;

c)zaświadczenie ZUS lub KRUS albo inny dokument zgodnie z § 5 pkt 3 Rozporządzenia;

d) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia

e) oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15PZP, 24 ust. 1 pkt 22 PZP, 24 ust. 5 pkt 8 PZP zgodnie z §5 pkt 5, 6 i 9 Rozporządzenia,

f) wykaz osób, o którym mowa w Sekcji III.1.3. niniejszego ogłoszenia,

g) wykaz usług, o którym mowa w Sekcji III.1.3. niniejszego ogłoszenia,

h) dowody, o których mowa w Sekcji III.1.3. niniejszego ogłoszenia, i) informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, o której mowa w Sekcji III.1.2. niniejszego ogłoszenia. Zamawiający zażąda od Wykonawców, wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

muss es heißen:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wykonawcy nie mogą podlegać wyklucz. na podst.art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp oraz w art.24 ust.5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. Wykonawca przed upływem ofert składa wstępne oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

a) informację z KRK w zakresie określ w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, o której mowa w §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 – „Rozporządzenie”);

b) zaświadczenie właściwego naczelnika US zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający zgodnie z § 5 pkt 3 Rozporządzenia;

d) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia;

e) oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, 24 ust. 5 pkt 5-8 Pzp zgodnie z § 5 pkt 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia tj. ośw. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubez. społ. lub zdrow. albo – w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego; oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego, oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

f) wykaz osób, o którym mowa w Sekcji III.1.3. niniejszego ogłoszenia;

g) wykaz usług, o którym mowa w Sekcji III.1.3. niniejszego ogłoszenia;

h) dowody, o których mowa w Sekcji III.1.3. niniejszego ogłoszenia; i) informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, o której mowa w Sekcji III.1.2. niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określ. w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w lit. a)-e). Dokumenty te wykonawca złoży na wezw. Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia znajduje się w rozdz. 7 SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawców, wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Bauwerksabdichtung <br>Fachartikel und Informationen zum Thema
Akustikdecke <br />Meldungen und Produktnews im Überblick

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de